Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarek, Tomasz-
dc.date.accessioned2014-07-25T07:44:17Z-
dc.date.available2014-07-25T07:44:17Z-
dc.date.issued2014-05-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2, s. 108-118pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/11277-
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu jest kwestia formy udzielenia przez inwestora zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Publikacja stanowi glosę częściowo krytyczną wobec Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. akt III CSK 152/10). W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż na gruncie art. 6471 § 2 k.c. inwestor może udzielić zgody na zawarcie umowy podwykonawczej nie tylko w sposób wyraźny lub milczący (art. 6471 § 2 zdanie drugie), lecz także w sposób dorozumiany (stosownie do treści art. 60 k.c.) W takim przypadku, SN uważa, że wyrażenie zgody przez inwestora nie jest uzależnione od wcześniejszego przekazania mu umowy podwykonawczej wraz z dokumentacją. Autor wskazuje na szereg argumentów, które przemawiają przeciwko dopuszczeniu na gruncie art. 6471 k.c. możliwości wyrażenie zgody w sposób dorozumiany. W artykule podjęto również próbę wskazania na zastrzeżenia, jakie (w przypadku ewentualnej akceptacji poglądu o dopuszczalności „zgody dorozumianej”) należy poczynić wobec tezy, o braku konieczności otrzymania przez inwestora stosownej umowy wraz z dokumentacją.pl_PL
dc.description.abstractIn the article, author discusses the issue of the appropriate form for the investor’s consent to the conclusion of subcontract between contractor and subcontractor. The publication is a comment to the judgment of Polish Supreme Court from 4th February 2011 (III CSK 152/10). In this verdict, Supreme Court decide, that on the ground of article 6471 par. 2 of Polish Civil Code, the investor can give the consent to the subcontract not only explicitly or in a tacit way, but also by implication (art. 60 of Civil Code). In such case, SC is of opinion, that the investor’s consent is not conditioned by the prior reception of the subcontract with relevant documentation. Author points out several arguments against the admission of the consent by implication on the ground of article 6471 of Civil Code. The article contains also some reservations (concerning the lack of duty to send the subcontract with documentation to investor), which should be made in case of the acceptance of Supreme Court’s point of view.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.subjectsubcontract with documentationpl_PL
dc.subjectPolish Supreme Courtpl_PL
dc.subjectinvestor’s consentpl_PL
dc.subjectcommentspl_PL
dc.titleZgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r. (III CSK 152/10)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Zgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej..pdf337.2 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.