Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11280
Title: Tożsamość i jej osobowościowy kontekst: charakterystyka psychologiczna uczniów zespołów szkół zawodowych
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Czub, Tomasz
Piotrowski, Konrad
Kaczan, Radosław
Rękosiewicz, Małgorzata
Keywords: partycypacja społeczna
feeling of guilt
poczucie wstydu i winy
feeling of shame
regulacja emocji
identity dimensions
status tożsamości
identity status
styl tożsamości
identity style
wymiary tożsamości
regulation of emotion
social participation
Issue Date: 28-Jul-2014
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań 271 uczniów klas I–III zasadniczych szkół zawodowych, 448 uczniów klas I–III technikum oraz 253 uczniów klas I–III liceum profilowanego. Badania przeprowadzono w Poznaniu semestrze zimowym roku szkolnego 2012/2013. Zastosowano baterię kwestionariuszy: cztery adaptowane do warunków polskich, tj. DIDS/PL – wymiary tożsamości, PFQ-2/PL – poczucie wstydu i winy, DERS/PL – trudności w regulacji emocji i ISI-4/PL – styl przetwarzania problemów tożsamościowych oraz jeden oryginalny polski KPS – Kwestionariusz Partycypacji Społecznej. Wyniki wskazują zarówno na istotne, choć niewielkie, różnice między uczniami ZSZ itechnikum z jednej strony a uczniami liceów profilowanych z drugiej, jak również na różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. U uczniów klas I-III wszystkich trzech rodzajów szkół zawodowych podobna jest struktura powiązań badanych zmiennych osobowościowych (poziom poczucia wstydu i winy, trudności w regulacji emocji, dwie orientacje społeczne) z pięcioma wymiarami tożsamości (eksploracja wszerz, eksploracja w głąb, eksploracja ruminacyjna, podejmowanie zobowiązania, identyfi kacja ze zobowiązaniem) i stylami tożsamości (normatywny, informacyjny, rozproszony). Najbardziej adaptacyjny układ badanych czynników występuje w grupie uczniów technikum.
Description: The article presents the research results of 271 students in grades I–III of vocational schools, 448 students in grades I–III of technical schools and 253 students in grades I–III of specialised secondary school. The study was held in Poznań in the winter semester of the school year 2012/2013. Battery of questionnaires was used: four adapted – DIDS/PL – dimensions of identity, PFQ-2/PL – feelings of shame and guilt, DERS/PL – diffi culties in emotion regulation and ISI-4/PL – identity problems processing style and one original polish KPS – Social Participation Questionnaire. The results indicate both signifi cant, though small, differences between vocational and technical students on the one hand and between them and specialised secondary school students on the other hand, as well as differences between men and women. Among students from I-III grades from all of the three types of vocational schools there is similar structure of relationships between examined personal variables (level of guilt and shame, diffi culties in emotion regulation, two social orientations) and fi ve identity dimensions (exploration in breadth, exploration in depth, ruminative exploration, commitment making, identifi cation with commitment) and identity styles (normative, informative, diffused). The most adaptive structure of examined factors characterizes technical students.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11280
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013 RUCH PEDAGOGICZNY po korekcie.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.