Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/11308
Title: Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej
Authors: Gadziński, Jędrzej
Keywords: system transportowy
dostępność
aglomeracja poznańska
transport miejski
Issue Date: 4-Aug-2014
Series/Report no.: Studia i Prace z Geografii i Geologii;38
Description: Zdolność podróżowania zapewniają mieszkańcom obszarów aglomeracyjnych historycznie ukształtowane i niejednokrotnie bardzo skomplikowane układy transportowe. Podlegają one nieustannie różnego rodzaju modyfikacjom (inwestycje infrastrukturalne, zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego, nowe regulacje prawne dotyczące przepisów ruchu), które mają wpływ na zmiany warunków przemieszczania się w ramach danego ośrodka. W odniesieniu do aglomeracji miejskich właściwie nie sposób więc zgłębiać problematykę transportową w oddzieleniu od kwestii związanych z procesami urbanizacyjnymi. Nowe trendy demograficzne, reorganizacja przestrzeni zurbanizowanej, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym powodować mogą istotne zmiany w funkcjonowaniu układów transportowych w konkretnych obszarach. Celem publikacji była analiza takich przemian zachodzących w systemie transportowym aglomeracji poznańskiej. Problem ten analizowano w ujęciu systemowym na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. W pierwszej części pracy skupiono się na podstawach teoretycznych. Niezbędne było zwłaszcza sprecyzowanie pojęcia systemu transportowego. Opierając się na teorii systemów oraz odnosząc się do przedstawionych koncepcji zaczerpniętych z literatury, zaproponowano by ujmować go jako zbiór (wyodrębnionych z otoczenia) składników, takich jak infrastruktura transportowa, tabor, przewoźnicy oraz organizatorzy transportu, między którymi zachodzi szereg relacji, pozwalających w efekcie na zaspokojenie potrzeb związanych z przemieszczaniem osób i ładunków na danym obszarze. W pierwszych rozdziałach omówiono także najważniejsze wyzwania w zakresie transportu na obszarach miejskich. Z kolei system transportowy aglomeracji poznańskiej został szczegółowo przedstawiony w rozdziale trzecim. Zasadnicza część pracy obejmuje rozdziały od czwartego do siódmego. Ich zakres odnosi się bezpośrednio do celu pracy, czyli analizy przemian w systemie transportowym aglomeracji poznańskiej w kontekście zachodzących w niej procesów urbanizacyjnych. W odniesieniu do aglomeracji poznańskiej przeanalizowano takie problemy jak: dostępność infrastruktury transportowej oraz środków transportu, zachowania transportowe i ich wpływ na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, rola środków transportu w rozwoju całego systemu transportowego, wpływ systemu transportowego na środowisko przyrodnicze, kierunki rozwoju systemu transportowego oczekiwane przez mieszkańców. Przeprowadzone badania pokazują również, że przyszły rozwój systemu transportowego w aglomeracji poznańskiej jest trudny do przewidzenia. Najważniejszym powodem tej sytuacji jest duża liczba organizatorów transportu – każdy z nich ustala własne cele, regulacje prawne i obrane kierunki rozwoju. W efekcie bardzo trudno jest zapewnić komplementarną oraz spójną politykę transportową na całym analizowanych obszarze i tylko współpraca wszystkich "aktorów" może doprowadzić do budowy zrównoważonego systemu transportowego w aglomeracji poznańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11308
ISBN: 978-83-7986-004-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gadziński_s.pdf33.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.