Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1160
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarpińska-Szaj, Katarzyna. Promotor-
dc.contributor.authorStańczyk, Joanna-
dc.date.accessioned2011-07-13T10:58:03Z-
dc.date.available2011-07-13T10:58:03Z-
dc.date.issued2011-07-13T10:58:03Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1160-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Filologia Romańskapl_PL
dc.description.abstractCelem rozprawy jest opracowanie modelu kształcenia przyszłych nauczycieli języka francuskiego przygotowującego ich do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Ustanowiony profil zawodowy, określony jako „stawanie się ekspertem poprzez działanie eksperckie” (fr. expert en devenir), wskazuje cechę główną prowadzonych działań zawodowych i oznacza świadome korzystanie z wiedzy i umiejętności, umiejętność oceny własnych potrzeb kształceniowych poprzez analizę wyników podjętych działań, prowadzenie refleksji zawodowej już na etapie kształcenia. Do realizacji modelu opracowano przestrzeń dydaktyczną (fr. dispositif formatif) zawierającą odpowiednie zasoby (wirtualne misje, blogi, platformę edukacyjną) i stanowiącą środowisko umożliwiające prowadzenie wskazanych działań kształceniowych. Zakres rozważań wyznaczają poznawcza koncepcja konstruowania wiedzy uwzględniająca afektywny wymiar uczenia się oraz podejście socjokonstruktywistyczne. Sprawność i skuteczność kształceniowa modelu, opartego na refleksji i na interakcjach, została zweryfikowana poprzez obserwację, opis i wyjaśnienie podjętych działań kształceniowych i konstruowanych umiejętności. Ze względu na skoncentrowanie pracy na szczegółowej analizie procesów uczenia się/kształcenia (fr. apprentissage/formation), zastosowano metodologię „badanie w działaniu - kształcenie” (fr. recherche-action-formation) i wynikające z niej techniki zbierania danych: ankiety, wywiady, pisanie narracyjne, zapisy dyskusji.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation aims at constructing a pre-service teacher education model which assumes that prospective teachers of French receive training that prepares them for continuous professional as well as personal development. In the proposed professional profile, viewed as 'becoming an expert through performing expert-related activities' (French: expert en devenir), the student teacher's actions involve informed decisions concerning a practical application of his or her knowledge and skills, an independent evaluation of his or her own educational needs through analyzing the results of the previously undertaken actions, and professional reflectivity observable as early as in the process of the training itself. The model has been constructed around a specially designed pedagogical framework (French: dispositif formatif) containing appropriate teaching resources (enquiry-oriented lesson formats such as WebQuests, blogs, an educational platform) and providing a favourable environment for the pedagogical activities in question. The scope for the presently discussed issues is determined chiefly by the cognitive theory of knowledge construction wherein the affective dimension of the learning process and the socio-constructivist approach are given sufficient consideration. The effectiveness and efficiency of the model, based on reflectivity and interaction, has been verified through observation, description and explanation of the undertaken educational actions and thereby constructed knowledge and skills. Due to the fact that the main focus of the dissertation is a detailed analysis of the learning/ training processes (French: apprentissage/ formation) the applied methodology has centred around the 'action research – [teacher] training' paradigm (French: recherche-action-formation), thus the utilized research techniques of data collection: questionnaire, interview, narrative action evaluation report, discussion transcription.pl_PL
dc.description.abstractL'élaboration d'un modèle de formation des futurs enseignants de français, susceptible de les préparer au développement professionnel et personnel continu, constitue l'objectif principal de l'étude. Le profil professionnel prôné, « expert en devenir », suppose dès la formation initiale un recours conscient au savoir et aux compétences, une capacité à évaluer ses propres besoins formatifs par l'analyse des effets des actions entreprises et une réflexion professionnelle qui deviennent ainsi la qualité principale des activités professionnelles entreprises. La réalisation du modèle élaboré s'est fait dans un dispositif formatif composé des ressources choisies (missions virtuelles, blogs, plate-forme éducative) et constituant un environnement propice à l'exécution des activités de formation. Le cadre théorique de l'étude est fondé sur la conception cognitive de la construction des connaissances avec sa dimension affective et sociale de l'approche socioconstructiviste. L'efficience et l'efficacité formatives du modèle, basé sur la réflexion et l'interaction, ont été vérifiées par l'observation, la description et l'explicitation des activités formatives menées et des connaissances en construction. Étant donné la focalisation de la recherche sur une analyse détaillée des processus de « l'apprentissage/formation », la méthodologie de la « recherche-action-formation », avec comme techniques de collecte de données : enquêtes, interviews, écriture narrative, discussions, a été mise en place.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.subjectKształcenie nauczycielipl_PL
dc.subjectTeacher trainingpl_PL
dc.subjectFormation initialepl_PL
dc.subjectInterakcje społecznepl_PL
dc.subjectSocial interactionspl_PL
dc.subjectInteractions socialespl_PL
dc.subjectRefleksjapl_PL
dc.subjectReflectivitypl_PL
dc.subjectRéflexionpl_PL
dc.subjectRozwiązywanie problemówpl_PL
dc.subjectProblem solvingpl_PL
dc.subjectRésolution de problèmespl_PL
dc.subjectTIKpl_PL
dc.subjectICTpl_PL
dc.subjectTICpl_PL
dc.titleTechnologie informacji i komunikacji w kształceniu przyszłych nauczycieli języka francuskiego. Wykorzystanie wirtualnych misjipl_PL
dc.title.alternativeInformation and Communication Technologies in Training Prospective Teachers of French: Utilizing WebQuestspl_PL
dc.title.alternativeTechnologies de l’information et de la communication dans la formation initiale des futurs enseignants de français. Exploitation des missions virtuellespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat_stanczyk.pdf3.35 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.