Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1166
Title: Czy warto pisać dzieje kina Europy Środkowo-Wschodniej?
Authors: Dabert, Dobrochna
Keywords: Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Easter Europe
Kinematografie Europy Środkowo-Wschodniej
Cinematography of Central and Eastern Europe
Historia filmu
History of Film
Film europejski
European Film
Kino narodowe
National Cinema
Postkomunizm
Postcommunism
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010,s. 129-139.
Abstract: Autorka poszukuje w tym artykule argumentów, uzasadniających sensowność pisania dziejów kinematografii ograniczonych do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory nie podjęto się takiej próby. Najczęściej powstają syntezy kina światowego, które jedynie w ograniczonym stopniu uwzględniają sztukę filmową Europy Środkowo-Wschodniej, z kolei monografie poświęcone kinematografiom narodowym rezygnują z uwzględniania kontekstów zewnętrznych. Na dzieje zróżnicowanych kinematografii regionu można spojrzeć na trzy sposoby: respektując narodowe odrębności, postrzegając kino Europy Środkowo-Wschodniej jako składową kina europejskiego, wreszcie jako zjawisko lokalne z własną, wewnętrzną swoistością.
The author searches for arguments that would confirm the sense of writing the history of a particular region such as Central and Eastern Europe. There have not been any attempts so far. There are usually syntheses of the world cinematography that include the Central and Eastern European cinematographic art only to a limited degree. On the other hand, monographies on national cinematographies do not take into account the external contexts. There are three ways to look at the different cinematographies of the region: respecting national differences, viewing Central and Eastern European cinema as a constituent of the European cinema, and as a local phenomenon with its own internal characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1166
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2010, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dabert.pdf560.86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.