Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11667
Title: W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej
Other Titles: In the search of Commonwealth
Alla ricerca del Commonwealth
Authors: Negri, Antonio
Translator: Jakubowski, Piotr
Keywords: biopolityka
biowładza
dobro wspólne
exodus
suwerenność
praca kognitywna
opór
władza konstytuująca
współzależne rządzenie
żywa praca
Issue Date: 2011
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4, s.11-18
Abstract: Współczesność została zredefiniowana, przejście się dokonało. Symptomami jego końca były: przewartościowanie pojęcia demokracji, kryzys klasycznego pojęcia wartości i klęska unilateralizmu USA. Obiektywne determinanty nowego porządku tkwią w wynikającym z kryzysu suwerenności rozdzieleniu legitymizacji i skuteczności. Władza konstytuująca zostaje zredefiniowana jako immanentna dla działań porządkujących. Biopolityczna struktura rzeczywistości z jednej strony wchodzi dzisiaj w konflikt ze starym pojęciem prawa, a z drugiej zaburza relację między technicznym a politycznym składem siły roboczej. Paradygmatyczną dla współczesności staje się utrata kontroli przez władzę nad nową, uspołecznioną postacią żywej pracy. Pracownik stykając się już nie z zyskiem, a rentą, staje przed „kolektywnym kapitalistą” jako fałszerzem pracy społecznej. W tej sytuacji konstytuujący opór realizuje się w praktyce exodusu, który staje się także procesem odzyskiwania dobra wspólnego. Dobro wspólne przeciwstawiając się „temu, co własne”, będącemu podstawą zarówno tego, co prywatne jak i tego, co publiczne, staje się urządzeniem radykalnego demokratycznego zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11667
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.Negri.pdf202.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.