Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11718
Title: Still an Awkward Class. Central European post-peasants at home and abroad in the era of neoliberalism
Other Titles: Ciągle niewygodna klasa. Środkowoeuropejscy post-chłopi w kraju i za granicą w dobie neoliberalizmu
Authors: Hann, Chris
Keywords: chłopi
antropologia
gospodarstwa domowe
globalizacja
agrobiznes
migracja
reprodukcja
Issue Date: 2013
Publisher: Międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
Citation: Praktyka Teoretyczna 2013, nr 9, s. 177-198
Abstract: Artykuł oparty jest na posiadanej przez autora pogłębionej wiedzy dotyczącej wschodnioeuropejskiego życia wiejskiego w ostatnich czterech dekadach. Przed socjalizmem, a także w jego trakcie i po nim mieszkańców wsi („chłopi”) zawsze włączano w obręb szerszych struktur, stanowiąc wyzwanie dla klasycznych teorii z zakresu nauk społecznych. Podstawę ich odrębności stanowi większa zdolność do samoreprodukcji „poza rynkiem”, co odpowiada utrzymującemu się podziałowi na miasto i wieś oraz niesie konsekwencje dla mobilizacji politycznej. W artykule rozwinięte zostają dwuelementowe porównania: pierwsze, między kapitalistycznymi i socjalistycznymi drogami rozwoju obszarów wiejskich, oraz drugie, w obrębie tego ostatniego pomiędzy produktywną symbiozą dokonaną w socjalistycznych Węgrzech i stagnacją nieskolektywizowanej Polski. Niektóre z przeciwieństw między tymi ostatnimi utrzymały się w nowych formach w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Wreszcie, autor wyraża osobistą nostalgię za czasami, w których badania na wspólnotami wiejskimi stanowiły fundament etnograficznego opisu tego regionu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11718
ISSN: 2081-8130
Appears in Collections:Praktyka Teoretyczna 2013, nr 3(9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.Hann.pdf261.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.