Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1176
Title: Nieodparta pokusa syntezy literatury czeskiej czy "Neodepřený pokus syntézu české literatury"?
Authors: Tarajło-Lipowska, Zofia
Keywords: Literatura czeska
Historia literatury
Pisanie historii literatury
Czech literature
History of Czech literature
Writing history of literature
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 71-85.
Abstract: Autorka prezentuje problemy, z jakimi spotkała się w trakcie pisania syntezy literatury czeskiej, przeznaczonej dla czytelników polskich (Historia literatury czeskiej. Wrocław 2010): 1. ujęcie terminu „literatura narodowa”, 2. ścisłe powiązania pomiędzy niektórymi „literaturami narodowymi”, 3. historycznie uwarunkowana zmienna sytuacja literatury czeskiej, 4. zalety i wady podejścia komparatystycznego, 5. zalety i wady podejścia niekomparatystycznego, 6. charakter polskich syntez literatury czeskiej w XIX i XX wieku, 7. poszukiwanie kategorii nadrzędnych charakterystycznych dla literatury czeskiej.
The author presents problems which were encountered while writing a synthesis of the Czech literature aimed at a Polish readership (History of the Czech literature. Wrocław 2010): 1. The understanding of the notion of national literature, 2. The close connection between some “national literatures”, 3. Historical conditioning of the changing situation of the Czech literature, 4. The advantages and disadvantages of a comparative approach, 5. The disadvantages and advantages of a non-comparative approach, 6. The character of Polish syntheses of Czech literature in the 19th and 20th centuries, 7. The search for primary categories typical for Czech literature.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1176
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2010, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarajło-Lipowska.pdf564.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.