Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1177
Title: Historia literatury a współczesne literaturoznawstwo czeskie
Authors: Vítová, Lenka
Keywords: historia literatury
history of literature
kanon
canon
literatura czeska
Czech literature
czeskie literaturoznawstwo
Czech theory of literature
Dějiny české literatury 1945–1989
Dějiny nové moderny
Janoušek
Papoušek
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 87-95.
Abstract: Autorka przedstawia stan czeskiej historiografii literackiej ostatnich dekad. Izolacja czeskiej humanistyki i silny wpływ ideologii przed 1989 r. spowodowały po zmianach demokratyzujących wzmocniony napływ myśli humanistycznej z zagranicy i rozpoczęcie gorących dyskusji na temat, jak – ewentualnie, czy w ogóle – pisać historię literatury. Największy projekt tego okresu stanowią Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., pod redakcją Pavla Janouška; to czterotomowe dzieło prezentuje przeważnie tradycyjne podejście do historii literatury. Jako szeroko zakrojone przedsięwzięcie zapowiada się również pierwszy tom serii o literaturze czeskiej XX wieku, Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, pod redakcją Vladimíra Papouška; książka ta zakłada opowiadanie historii tekstów literackich, dążące do wychwycenia powiązań i kontrapunktów i koncentruje się na procesie zmian dyskursu literackiego, paradygmatu epoki. Te dwa kontrastujące podejścia uzupełnia inne publikacje prezentujące różnorodne projekty metodologiczne.
The author presents the state of the Czech literary historiography of the last decades. The isolation of the Czech humanities and the strong influence of the ideology before 1989 resulted, after the introduction of democracy, in an increased influx of the humanist thought from abroad and heated debates on how to write the history of literature if at all. The greatest project of the times is Dějiny české literatury 1945–1989. I–IV., edited by Pavel Janoušek; it is a four volume work that mainly presents a traditional approach to the history of literature. The first volume in the series on Czech literature in the 20th century is also promising to be a great enterprise Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, edited by Vladimír Papoušek; this book describes the history of literary texts aiming to capture the connections and counterpoints at the same time concentrating on the process of changing the literary discourse, the paradigm of the epoch. The two contrasting approaches are complemented by other publications that present various methodological approaches.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1177
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2010, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitova.pdf530.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.