Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1185
Title: Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy"
Authors: Skórczewski, Dariusz
Keywords: Orientalizm
Postkolonialna geografia
Europa Środkowo-Wschodnia
Larry Wolff
Tony Judt
Dyskurs historyczny
Narodowa tożsamość
Orientalism
Postcolonial geography
East Central Europe
Historical discourse
National identity
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 95-105
Abstract: Współczesne badania nad Europą Środkowo-Wschodnią w wielu przypadkach powielają orientalistyczne klisze oświeceniowej episteme. Na przykładzie prac m.in. Larry’ego Wolffa i Tony’ego Judta autor demonstruje utajony orientalizm w podejściu zachodniej humanistyki do historii i kultury narodów i grup etnicznych położonych pomiędzy Niemcami a Rosją. Ufundowane na apriorycznie uznanym autorytecie zachodniej akademii, podejście to nie bierze pod uwagę w dostatecznym stopniu roli odegranej przez hegemona i pogłębia marginalizację badanych społeczeństw, co prowadzi do utrwalenia kompleksu niższości, charakterystycznego dla wszystkich populacji postkolonialnych.
In numerous instances, in contemporary studies in East Central Europe, the orientalising clichés of the Enlightenment episteme still continue to proliferate. In works by Larry Wolff and Tony Judt the author recognizes examples of latent orientalism in the approach of Western humanities towards history and cultures of the nations and ethnic groups between Germany and Russia. Founded upon the a priori authority of the Western academia, such approach leaves the role of the hegemon out of account. This contributes to further marginalization of these societies, which in turn leads to the cementing of the inferiority complex, so characteristic for all postcolonial populations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1185
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-6_Skorczewski D., Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana.pdf180.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.