Res Celticae

Celem nowego czasopisma naukowego RES CELTICAE, wydawanego przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jest przedstawianie współczesnego wymiaru badań nad językami i literaturami celtyckimi, a także kulturą i historią regionów celtyckich. Czasopismo składa się z trzech sekcji tematycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, studia kulturowo-historyczne) oraz recenzji i wydawane jest corocznie.

The new journal RES CELTICAE, published under the auspices of the Faculty of English Adam Mickiewicz University, aims to reflect contemporary research on matters Celtic. The journal accepts contributions relating to three major thematic areas, i.e. Celtic linguistics, literature and culture-history, with a separate section devoted to reviews. The journal is published annually.

Redaktor naczelny: Sabine Asmus, Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak
Kontakt: Zakład Języków i Literatur Celtyckich,
Wydział Anglistyki,
Al. Niepodległości 4, Poznań
e-mail: rescelticae@wa.amu.edu.pl

Browse