Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1199
Title: (Post)kolonialne miasta Europy Środkowej
Authors: Lisiak, Agata
Keywords: Miasto
Postkolonializm
Europa Środkowa
Komunizm
Transformacja
Westernizacja
City
Postcolonialism
Central Europe
Communism
Transformation
Westernisation
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 137-148
Abstract: Byłe kraje satelickie Związku Radzieckiego są postrzegane jako kultury postkolonialne, z czego można można wnioskować, że także ich stolice powinny posiadać cechy postkolonialne. Postkolonialne tożsamości miast środkowoeuropejskich pozostają prawie niezauważone. Artykuł ma na celu wypełnienie tej luki poprzez ukazanie szczególnej postkolonialnej struktury miast takich jak Berlin, Budapeszt, Praga i Warszawa. Poprzez analizę postkolonialnych i kolonialnych właściwości środkowoeuropejskich miast autorka dochodzi do definicji miasta (post)kolonialnego. Prezentacja tej koncepcji w kontekście historycznym, kulturalnym i politycznym pozwala na głębsze zrozumienie zmian, jakim ulegają tożsamości środkowoeuropejskich miast po roku 1989.
Former satellite countries of the Soviet Union are perceived as postcolonial cultures, which means that their capitals should also possess postcolonial characteristics. Postcolonial identities of Central European cities remain almost unnoticed. The article aims at filling this gap by showing the particular postcolonial structure of cities such as Berlin, Budapest, Prague and Warsaw. The author defines the (post)colonial city by means of postcolonial and colonial analysis of the features of Central European cities. The presentation of this concept in a historical, cultural and political context allows for a deeper understanding of changes that the identities of Central European cities have been experiencing since 1989.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1199
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-9_Lisiak A., Postkolonialne miasta Europy Srodkowej.pdf176.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.