Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/120
Title: Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych
Other Titles: Institutional repository model and stages of its development based on individual research project and experiences of foreign libraries
Authors: Karwasińska, Emilia
Rychlik, Małgorzata
Keywords: repozytorium instytucjonalne
institutional repository
komunikacja naukowa
scientific communication
zarządzanie zasobami cyfrowymi
e-resources management
współpraca ze środowiskiem akademickim
cooperation with academic community
Open Access
Issue Date: 2008
Publisher: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Citation: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, pod red. Haliny Ganińskiej, s. 10-20.
Abstract: Szybki rozwój technologii informacyjnych tworzy nowoczesny obraz światowej komunikacji naukowej. Renomowane ośrodki akademickie dziś nie tylko gromadzą informacje o dorobku naukowym swoich pracowników, ale coraz powszechniej budują repozytoria, dzięki którym zasoby cyfrowe, zgodnie z misją upowszechniania wiedzy, są przechowywane i udostępniane środowisku akademickiemu. W artykule zaprezentowano etapy tworzenia oraz zasady funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego. W pracy posiłkowano się badaniami własnymi przeprowadzonymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doświadczeniami bibliotek zagranicznych. Podkreślono wagę efektywnej współpracy bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym jako zasadniczego czynnika przyczyniającego się do sukcesu projektu.
Rapid development of information technology contributes to the process of metamorphosis of worldwide scientific communication. Renowned academic institutions not only collect data on their researchers’ intellectual output but are increasingly implementing institutional-based repositories. It is institutional repository that preserves digital content and makes it accessible to academic community. The paper presents formative stages of setting up an institutional repository and its subsequent management policies. This work was based on individual research project (a survey conducted at Adam Mickiewicz University) as well as the experiences gathered from a number of foreign libraries. The importance of an efficient cooperation between academic community and librarians as the key factor is emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/10593/120
ISBN: 83-910677-4-2
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karwasińska_Rychlik_model.pdf158.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.