Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1203
Title: Kolonialna tancerka w "Orgiach" Łesi Ukrainki
Authors: Matusiak, Agnieszka
Keywords: modernizm
Łesia Ukrainka
gender
mit
taniec
ciało
społeczeństwo
modernism
Lesya Ukrainka
myth
dance
body
society
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 197-209
Abstract: Prezentowany tekst stanowi próbę odczytania dyskursu kolonialnego w jednym z ostatnich dzieł Łesi Ukrainki Orgii, gdzie niczym w soczewce skupiają się najistotniejsze problemy dla całej twórczości ukraińskiej pisarki. Autorka artykułu proponuje uznać figurę tancerki Terpsychory/Nerisy za prymarną metaforę znaczenia i wartości, która konfrontuje kulturę z naturą, sztuką wysoką ze sztuką niską oraz przede wszystkim kolonię/Ukrainę z kolonizatorem/Imperium Rosyjskim. Autorka swą analizę prowadzi w kontekście poglądów Michela Foucaulta, w myśl których płeć i podległe jej ciało jako źródło znaczeń stanowią wysoce polityczne instrumenty, kluczowe obszary sprawowania władzy i ujmowania ich w normy.
The presented text is an attempt at analyzing the colonial discourse in one of the most recent works of Lesya Ukrainka Orgia, in which all of the most important issues of the entire output of the Ukrainian author are present. The author of the article suggests that the dancer Terpsychora/Nerisa cold be viewed as a primary metaphor of meaning and value which confronts culture with nature, low art with high art and most of all the colony/Ukraine with the colonizer/The Russian Empire. The author situates her analysis in the context of Michel Foucault’s thought in which the sex and its subservient body as a source of meaning constitute very political instruments, key areas of leadership and the norms for these areas.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1203
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-13_Matusiak A., Kolonialna tancerka.pdf102.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.