Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1207
Title: Wielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Greków
Authors: Ciszek, Hanna
Keywords: Wielka Idea (Megali Idea)
Tożsamość narodowa odrodzonej Grecji
Great Idea (Megali Idea)
National identity of regenerated Greece
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 245-253
Abstract: Wielka Idea była pewnym irredentystycznym pojęciem greckiego nacjonalizmu, który miał na celu restytucję wielkiego państwa greckiego obejmującego wszystkich rodowitych Greków mieszkających poza granicami państwa, głównie pod panowaniem osmańskim. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległo- ści w 1830, Wielka Idea na wiele lat zdominowała nie tylko politykę wewnętrzną i zagraniczną, ale również zdeterminowała badania naukowe, architekturę i literaturę. Pomimo że wyznawcy Wielkiej Idei dążyli do budowania jedności i tożsamości greckiego narodu, ich wysiłki zakończyły się wielką klęska militarną i spowodowały rozłam narodowy. Tekst prezentuje wpływ i znaczenie Wielkiej Idei na kształtowanie jedności i tożsamości narodowej odrodzonej Grecji.
Great Idea was an irredentist concept of Greek nationalism that implied the goal of reestablishing a large Greek state encompassing all ethnic Greeks outside state’s borders, mostly under Ottoman rule. After the achievement of Greek independence in 1830, the Great Idea for many years dominated not only the domestic and foreign politics but also determined researches, architecture and literature. Although the belivers of the Great Idea strived for building unity and national identity of Greek nation, their efforts ended the major military defeat and caused the national schism. The text presents the influence and consequence the Great Idea in formation of unity and national identity regenereted Greece.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1207
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-17_Ciszek H., Wielka idea.pdf83.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.