Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12077
Title: Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia (WE) nr 261 2004
Other Titles: Denied aircraft boarding under Regulation (EC) No 261 2004
Authors: Konert, Anna
Keywords: rozporządzenie (WE) nr 261/2004
overbooking
odmowa wpuszczenia na pokład samolotu
odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
Regulation (EC) No 261_2004
denied boarding
overbooking
obligations of operating air carrier
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 4, s. 67-77
Abstract: Artykuł dotyczy problematyki odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu oraz tzw. overbookingu, czyli niewpuszczenia pasażera na pokład, gdy do odprawy zgłasza się większa liczba pasażerów niż liczba miejsc w samolocie. Kwestię tę omówiono na podstawie dwóch rozbieżnych wyroków: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lipca 2007 r. oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (trzecia izba) z 4 października 2012 r. w sprawie C-321/11 Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor/Iberia, Líneas Aéreas de España SA, wydanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w wypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91.
***The paper analyses overbooking and denied boarding in air transportation under Regulation (EC) No 261 2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295 91. Overbooking is a situation when airlines sell more tickets for a scheduled flight than there are seats on the aircraft. This issue is analysed based on two different judgments: one of the Polish court (Wojewo´ dzki Sa˛d Administracyjny) and the other of the Court of Justice of the European Union.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12077
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08. ANNA KONERT RPEiS_4_2013.pdf348.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.