Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1209
Title: Od "Subaltern studies" do "Provincializig Europe". Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii
Authors: Chakrabarty, Dipesh
Keywords: subaltern studies
europejski imperializm
antykolonializm
historiografia
Indie
European imperialism
anticolonialism
historiography
India
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 263-270
Abstract: Tekst wskazuje II połowę XX wieku jako cezurę wyznaczającą kres dziewiętnastowiecznego pojęcia historii, służącego europejskim imperiom do uzasadnienia ekspansji kolonialnej. Na przykładzie kontrastu Indii i Zachodu dowodzi, że myślenie historyczne jest uwarunkowane kulturowo. Ruchy antykolonialne odwracają dyskurs kolonialny, czyniąc z niego argument dla szybkiej demokratyzacji społeczeństw, odbiegającej od modelu europejskiego za sprawą zredukowanej liczby etapów postępu cywilizacyjnego i rezygnacji z perspektywy historycznej. Seria Subaltern Studies podważa uniwersalność europejskiego modelu nowoczesności i jego adekwatność na terenach byłych kolonii po upadku zachodnich imperiów.
The text indicates the second half of the 20th century as a turning point in the 19th century perception of history that was used by European imperialists to justify their colonial expansion. He proves that historical thinking is conditioned culturally taking as an example the contrast between India and the West. Anticolonial movements reverse the colonial discourse making it an argument for a quick democratisation of the societies that diverge from the European model due to a reduced number of civilisation development stages and a resignation from the historical perspective. Subaltern Studies undermine the universality of the European model of modernity and its adequacy in the former colonies after the fall of the Western empires.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1209
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Porównania, 2009, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-19_Chakrabarty D., Od Subaltern Studies do Provincializing Europe.pdf73.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.