Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12106
Title: Wpływ procykliczności na sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego
Other Titles: Influence of procyclicality on the conduct of macroprudential policy
Authors: Smaga, Paweł
Keywords: ryzyko systemowe
procykliczność
stabilność finansowa
nadzór makroostrożnościowy
systemic risk
procyclicality
financial stability
macroprudential policy
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 147-161
Abstract: Celem artykułu jest analiza wpływu czasowego wymiaru ryzyka systemowego – procykliczności na sposób sprawowania nadzoru makroostrożnościowego. Mnogość czynników procyklicznych implikuje konieczność opracowania wielu narzędzi antycyklicznych ograniczających poszczególne czynniki. Z analizy wynika, że działania nadzoru makroostrożnościowego powinny przyjąć postawę proaktywną oraz należy przyjąć dłuższy horyzont analizy uwzględniający przyszłą niestabilność bez ulegania paradoksowi niestabilności i bezczynności. Nadzór makroostrożnościowy powinien działać zarówno w okresie ożywienia (ograniczanie narastania ryzyka systemowego), jak i dekoniunktury (łagodzenie przejawów jego materializacji), a niezależnie od fazy cyklu dążyć do wzmacniania odporności systemu finansowego na szoki. Kluczowe dla jego skuteczności jest opracowanie ram działania i sposobu implementacji jego narzędzi i uwzględnienie różnego nastawienia wobec procykliczności instytucji wchodzących w skład organu nadzoru makroostrożnościowego.
***This article aims to analyse the implications of time dimension of systemic risk (procyclicality) on the conduct of macroprudential policy. A multitude of procyclicality factors imply the need for multiple anticyclical tools addressing particular factors. The analysis shows that macroprudential authority should take a proactive stance and analyse financial stability within a longer time horizon, so as not to experience the paradox of financial instability or be subject to inaction bias. Macroprudential supervision should act both during boom (limiting the build-up of systemic risk) and recession (mitigating its materialisation) and, regardless of the financial cycle phase, seek to strengthen resilience of the financial system to shocks. The key to its effectiveness is development of an operational framework and ways to effectively implement its tools, taking into account different attitudes towards procyclicality of the institutions responsible for conducting macroprudential policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12106
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.12
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12. Paweł Smaga.pdf390.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.