Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12109
Title: Problem związania sądu polubownego przepisami prawa materialnego
Other Titles: Potential problems arising from subjecting a court of arbitration to the provisions of substantive law
Authors: Knoppek, Krzysztof
Keywords: sąd polubowny
sąd arbitrażowy
arbitraż
arbiter
związanie sądu polubownego przepisami prawa
court of arbitration
arbitration
arbitrator
subjecting a court of arbitration to legal provisions
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 69-75
Abstract: W doktrynie procesu cywilnego pojawiły się opinie, że sądy polubowne (arbitrażowe) muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa cywilnego (prawa materialnego) na takiej samej zasadzie, jak czynią to sądy państwowe. Pogląd ten jest błędny, gdyż nie można go wyprowadzić ani z przepisów części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, ani też z postanowień Regulaminu arbitrażowego UNCITRAL z 2010 r. Poza tym sama idea sądów arbitrażowych polega na tym, że orzekają one na podstawie postanowień umowy, ogólnych zasad prawa, zasad słuszności i ustalonych zwyczajów. Nie są natomiast związane prawem materialnym, muszą jedynie respektować podstawowe zasady porządku prawnego (klauzula porządku publicznego). Strony, którym to nie odpowiada, nie powinny zapisywać swoich spraw cywilnych sądom polubownym.
***Recently, opinions have been voiced in the doctrine of civil procedure that courts of arbitration should observe all provisions of substantive civil law in the same way as state courts of law. This view is incorrect and cannot be derived from the provisions of Part 5 of the Code of Civil Procedure or the provisions of the UNICITRAL Rules of Arbitration of 2010. Further, the very concept of courts of arbitration is that their decisions will be made taking into account mutual contractual obligations of the parties in dispute, the general legal principles, the principle of fairness and equity, and the established custom. What is more, these courts are not bound to follow any provision of substantive law, and must only respect the fundamental principles of the legal order (the public order clause). Thus, if parties are not happy with such a concept of a court of arbitration the should not subject their civil matters to their jurisdiction.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12109
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.6
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. Krzysztof Knoppek.pdf270.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.