Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12116
Title: Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną
Other Titles: Agile adjustments of enterprises on markets with an occasional competitive advantage
Authors: Banaszyk, Piotr
Keywords: zarządzanie przedsiębiorstwem
konkurowanie
zwinne przedsiębiorstwo
przewaga konkurencyjna
business management
competition
competitive advantage
agile company
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 195-210
Abstract: Artykuł zawiera identyfikację i charakterystykę relacji między typem warunków konkurowania a pożądanym dostosowaniem działalności przedsiębiorstwa oraz rekonstrukcję współczesnych uwarunkowań konkurowania i wskazanie najlepiej do nich dostosowanych zachowań biznesowych. Tak zwana okazjonalna przewaga konkurencyjna dominuje we współczesnej gospodarce globalnej. Przedsiębiorstwa powinny zatem wdrożyć zwinne zachowania biznesowe. Koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa jest nowym paradygmatem w zarządzaniu.
***In this paper the relationship between a certain type of competitive conditions and the desired adjustment of company’s activities is identified and characterised, followed by reconstruction of contemporary conditions of competition and a proposal of business activities best suited to these conditions. As global economy is currently dominated by so-called occasional competitive advantage, companies should implement an agile business behaviour. The conception of an agile company is a new paradigm in business management.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12116
DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.1.15
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Piotr Banaszyk.pdf440.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.