Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1212
Title: ROLA WÓJTA W ZAPEWNIENIU PRAWIDŁOWOŚCI FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
Other Titles: THE ROLE OF WÓJT IN ENSURING PROPER MANAGEMENT OF GMINA FINANCES IN THE LIGHT OF THE SOLUTIONS OF THE ACT ON PUBLIC FINANCES OF 27 AUGUST 2009
Authors: Kołaczkowski, Bartosz
Ratajczak, Małgorzata
Keywords: Finanse publiczne
Public finances
Finanse gminy
Finances of commune
Wójt
Head of a commune
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 4, s. 81-93
Abstract: Od 1 stycznia obowiązuje ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w znacznym stopniu zreformowała finanse publiczne, w tym finanse gminne. Autorzy przedstawiają i oceniają rozwiązania przyjęte we wspomnianej ustawie w aspekcie roli wójta w zapewnieniu prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej gminy (przedmiotem analizy są przyznane wójtowi finansowe kompetencje i instrumenty działania, m.in. budżet gminy, wieloletnia prognoza finansowa gminy, środki stricte kontrolne, kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny). Autorzy ukazują także zagrożenia dla finansów gminnych, których źródłem mogą być przepisy pozwalające na powierzenie funkcji wójta osobie ukaranej karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, podczas okresu trwania kary.
*The Act on Public Finances of 27 August 2009 in force as of 1 January 2010 has brought about a considerable reform of public finances, including the finances of a 'gmina' (commune). The authors analyse the role that 'wójt' (head of a commune) plays in ensuring proper management of the gmina funds. Further, they examine financial competences and instruments available to the wójt, such as the budget, a long-term financial forecast for the gmina, the controlling powers, managerial control measures and internal audit. They also identify certain threats to the gmina finances arising from the fact that the binding statute allows persons who have been disqualified and forbidden to take up managerial positions to be appointed wójt.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1212
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. BARTOSZ KOŁACZKOWSKI, MAŁGORZATA RATAJCZAK RPEiS 4-2010.pdf81.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.