Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12181
Title: Zmiany społeczno-polityczne w państwach arabskich po 2010 roku: krytyczna analiza stosowanych pojęć
Other Titles: Social and Political Changes in the Arab States after 2010: A Critical Analysis of Terms Applied
Authors: Osiewicz, Przemysław
Keywords: Arabska Wiosna
rewolucja arabska
arabskie przebudzenie
arabskie powstanie
islamskie przebudzenie
e-rewolucja
Arab Spring
Arab Revolution
Arab Awakening
Arab Uprising
Islamic Awakening
e-revolution
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 7-17
Abstract: Wydarzenia w państwach arabskich przełomu dekad i będące ich wynikiem głębokie zmiany polityczne i społeczne stanowiły zaskoczenie dla wielu analityków i komentatorów. Chociaż możliwość zmian ustrojowych lub wymiany elit w poszczególnych państwach bliskowschodnich stanowiły niejednokrotnie przedmiot spekulacji ze strony badaczy, nikt nie przewidział ani tempa, ani skali procesu. Jednocześnie badacze stanęli przed niezwykle trudnym wyzwaniem – jak zdefiniować, jak nazwać tenże proces. Niniejszy artykuł poświęcony jest szczegółowej, krytycznej analizie sześciu najpopularniejszych pojęć, stosowanych w odniesieniu do procesu przemian polityczno-społecznych w państwach Afryki Północnej oraz na Bliskim Wschodzie.
The events that took place in the Arab states at the turn of the last decade and the consequent profound political and social transformations came as a great surprise to numerous analysts and commentators. Whereas the possibility of political transformations or the change of ruling elites in the Middle Eastern states were frequently speculated on by researchers, neither the pace nor the scope of the process was predicted. At the same time the researchers faced the serious challenge of defining and naming this process. This paper is devoted to a detailed and critical analysis of the six most popular notions applied with reference to the process of socio-political transformations in North Africa and the Middle East.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12181
DOI: 10.14746/pp.2014.19.1.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pp-2014-1-007-018.pdf96.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.