Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12451
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTaraba, Katarzyna-
dc.date.accessioned2014-12-29T08:45:45Z-
dc.date.available2014-12-29T08:45:45Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s.170-181pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12451-
dc.description.abstractIntegracja europejska jest złożonym procesem, który w miarę upływu czasu i coraz to nowych podejmowanych działań, przyczynia się do pogłębiania i poszerzania wspólnoty między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Stanowi ona jeden z najistotniejszych procesów, jakie dokonały się w Europie w drugiej połowie XX wieku. Sześć państw, które ten proces zapoczątkowały, zdołały stworzyć strukturę, która przyczyniła się do powstania nowej jakości w sferze ekonomicznej, a w następnej kolejności również politycznej, społecznej i kulturalnej, a tym samym stawała się coraz bardziej atrakcyjna dla krajów będących poza jej granicami. Powołanie do życia trzech Wspólnot Europejskich dawało obraz coraz lepiej kształtującej się integracji wśród ich państw założycieli, a co za tym idzie pociągało to za sobą chęć zjednoczenia się z nimi wśród innych krajów. W konsekwencji nastąpiło nie tylko pogłębianie wzajemnej integracji i jej stopniowe rozciąganie na nowe obszary współpracy, ale także rozprzestrzenianie się geograficzne Wspólnot, czyli rozszerzanie jej na nowe, dobrowolnie przystępujące do niej państwa Europy.pl_PL
dc.description.abstractEuropean integration is a complex process , which as time goes on and more and more actions are being taken, contributes to deepening and broadening community among member countries of the European Union. It is one of the most important processes that took place in Europe in the second half of the twentieth century. Six countries that initiated the process , managed to create a structure, which has contributed to the emergence of a new quality in the economic sphere, followed by the political, social and cultural, and thus become more and more attractive to countries beyond its borders. The establishment of the three European Communities gave the image forming better integration among their countries founders, and thus entail a desire to unite with them, among other countries . As a result, there has been not only to deepen mutual integration and its gradual extension to new areas of cooperation, but also the geographical spread of the Communities , or spread it on a new, voluntarily acceding to the European countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.subjectintegracjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectintegrationpl_PL
dc.subjectglobalisationpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.titleOgólnoświatowa rola Unii Europejskiej – próba wyjaśnienia jej znaczeniapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taraba_Ogólnoświatowa rola Unii Europejskiej – próba wyjaśnienia jej znaczenia.pdf327.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.