Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Recenzja „Ekonomii kryzysu” N. Roubiniego i S. Mihma
  (Mage.pl, 2014) Pilewicz, Tomasz
 • Item
  Recenzja książki „Prostytucja”
  (Mage.pl, 2014) Gawliński, Andrzej
 • Item
  Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
  (Mage.pl, 2014) Wąsowski, Adam
  Artykuł omawia rolę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odnosząc się w szczególności do problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane. W publikacji przedstawiono dwa podstawowe instrumenty mogące służyć jako zabezpieczenie – gwarancję bankową i gwarancję ubezpieczeniową. Autor analizuje szczegółowo istotę i konstrukcję tych form zabezpieczenia. W końcowej części opracowania zasygnalizowane są możliwe do wystąpienia ryzyka nadużyć ze strony Zamawiającego w stosowaniu uprawnień wynikających z przedmiotowych gwarancji oraz bariery w ich stosowaniu widziane z perspektywy Wykonawcy.
 • Item
  Ogólnoświatowa rola Unii Europejskiej – próba wyjaśnienia jej znaczenia
  (Mage.pl, 2014) Taraba, Katarzyna
  Integracja europejska jest złożonym procesem, który w miarę upływu czasu i coraz to nowych podejmowanych działań, przyczynia się do pogłębiania i poszerzania wspólnoty między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Stanowi ona jeden z najistotniejszych procesów, jakie dokonały się w Europie w drugiej połowie XX wieku. Sześć państw, które ten proces zapoczątkowały, zdołały stworzyć strukturę, która przyczyniła się do powstania nowej jakości w sferze ekonomicznej, a w następnej kolejności również politycznej, społecznej i kulturalnej, a tym samym stawała się coraz bardziej atrakcyjna dla krajów będących poza jej granicami. Powołanie do życia trzech Wspólnot Europejskich dawało obraz coraz lepiej kształtującej się integracji wśród ich państw założycieli, a co za tym idzie pociągało to za sobą chęć zjednoczenia się z nimi wśród innych krajów. W konsekwencji nastąpiło nie tylko pogłębianie wzajemnej integracji i jej stopniowe rozciąganie na nowe obszary współpracy, ale także rozprzestrzenianie się geograficzne Wspólnot, czyli rozszerzanie jej na nowe, dobrowolnie przystępujące do niej państwa Europy.
 • Item
  Środowisko oświatowe w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego
  (Mage.pl, 2014) Ruciński, Adam
  Weryfikacja ludzi nauki sprawiła, że niezależne życie naukowe musiało zejść do podziemia, aby swobodnie funkcjonować bez ingerencji władz. Zwiększenie liczby TW na wyższych uczelniach doprowadziło do podporządkowania przez władzę środowiska naukowego. Natomiast niezależna działalność kulturalna miała ogromny wpływ na poglądy młodych ludzi, którzy w niewielkim stopniu poparli władzę. Utworzenie niezależnych ruchów młodzieżowych, harcerskich i studenckich stanowiło podstawę funkcjonowania podziemnej „S”, która wspierała podziemne NZS. Reaktywowanie w pełni podporządkowanych władzy organizacji ZNP, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP), Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), doprowadziło do zwiększenia aktywności podziemnych stowarzyszeń, które swoją działalnością przyczyniły się do zmian ustrojowych w 1989 r.
 • Item
  Ewolucja polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej
  (Mage.pl, 2014) Pilewicz, Tomasz
  Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia dotychczasową logikę oraz instrumenty realizacji polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych UE. W oparciu o analizę wspólnotowego oraz krajowego ustawodawstwa, polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu zarysowane zostają kierunki ewolucji analizowanej polityki.
 • Item
  Milkam - expanding in the Scandinavian markets
  (Mage.pl, 2014) Mroczek, Katarzyna
 • Item
  Zajęcia teatralne prowadzone w instytucjach penitencjarnych w opinii kobiet pozbawionych wolności
  (Mage.pl, 2014) Mikołajczyk, Maja; Sałop, Estera
  Tematyką niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego zastosowanie metody kulturotechniki w oparciu o koncepcję twórczej resocjalizacji. Skupiłyśmy uwagę na sztuce teatralnej jako działalności artystycznej osób pozbawionych wolności. Dane zamieszczone w artykule pochodzą z badań przeprowadzonych w kwietniu 2014 roku podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, w którym wzięły udział grupy teatralne z jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Prezentowane wyniki dotyczą kobiet pozbawionych wolności, biorących udział w zajęciach teatralnych prowadzonych w ich zakładach karnych. Artykuł opisuje specyfikę zajęć teatralnych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz motywy skłaniające kobiety do uczestnictwa w zajęciach. Badania te miały również na celu zweryfikowanie, czy zajęcia teatralne mają wpływ na stosunki osób pozbawionych wolności z rodziną, funkcjonariuszami oraz ze współwięźniami. Celem badań było także zbadanie wpływu uczestnictwa w zajęciach teatralnych na samoocenę, refleksję nad swoim dotychczasowym postępowaniem i przyszłym życiem na wolności.
 • Item
  Znaczenie i rola pojęcia „marży handlowej” na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Mage.pl, 2014) Markiewicz, Jan
  Niefortunne użycie pojęć „marży handlowej” i „pobierania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży” w treści art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji doprowadziło do pojawienia się w orzecznictwie na gruncie tego przepisu szeregu paradoksów. Kierując się dyrektywami wykładni celowościowej sądy uznają, że kwoty, o które obniża się cenę sprzedaży towaru (w drodze zastosowania rabatów, upustów, bonusów, itp. mechanizmów jej kształtowania), a które kształtują wysokość „marży handlowej”, należy traktować jako opłaty „inne niż marża handlowa”, zaś zachowanie tych kwot przez nabywcę jest „pobraniem” opłaty, mimo iż żadne przesunięcie majątkowe nie ma w takiej sytuacji miejsca. Wykładnia ta jest słusznie krytykowana w doktrynie, gdzie postuluje się zaniechanie stosowania art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. na rzecz innych przepisów w sytuacjach, gdy konieczne byłoby uznanie opłat innych niż marża handlowa także za opłaty zawierające się w marży handlowej.
 • Item
  Koncepcja relatywnej deprywacji jako uzasadnienie rewolucji społecznych i zachowań przestępczych
  (Mage.pl, 2014) Marek, Tomasz
  Przedmiotem artykułu jest koncepcja relatywnej deprywacji. Na wstępie niniejszej pracy, Autor wskazuje krótko na historię teorii rewolucji społecznej. Następnie, publikacja koncentruje się przede wszystkim na poszczególnych poglądach nauki wskazujących na istotę relatywnej deprywacji. Artykuł pokazuje rozwój przedmiotowej idei od jej prekursora – J.A. Davisa, poprzez J. C. Daviesa, aż po poglądy T. R. Gurra, które pozwalają na pełne zrozumienie wskazanej problematyki. W drugiej części artykułu, koncepcja relatywnej deprywacji została poddana analizie z perspektywy kryminologicznej. Celem tej części pracy jest wskazanie na potencjalne zastosowanie koncepcji relatywnej deprywacji w ramach nurtów szukających genezy zachowań przestępczych. Publikacja zawiera liczne odniesienia do najnowszej literatury przedmiotu.
 • Item
  Aksjologia wolności
  (Mage.pl, 2014) Ławrynowicz-Mikłaszewicz, Martyna
  Wolność i prawa człowieka, jako wartości najistotniejsze w demokratycznym państwie prawnym, wymagają szczególnego poszanowania i wzmożonej ochrony. Wolność stanowi ideę prawną i filozoficzną, a przede wszystkim doniosłą wartość przysługującą każdej jednostce, dając jej możliwości czynienia tego, czego nie zakazuje prawo. Jeżeli obowiązujące prawo odzwierciedla idee sprawiedliwości i praw człowieka, to tylko wówczas możliwe jest rzeczywiste szanowanie zasady wolności przez władze, jak również inne podmioty. Wolność polega bowiem na możliwości swobodnego kształtowania zachowań w pełni zgodnych z indywidualnymi wyborami. Konstytucyjna regulacja wolności oraz praw człowieka i obywatela została przez ustrojodawcę oparta na aksjologicznych, doniosłych filarach - godności, równości oraz zasady wolności, co określa tym samym kierunki zarówno dla prawodawstwa, a także dla stosowania prawa. Umożliwia to również dogłębne zrozumienie pojęcia wolności, jej istoty. Aparat państwa posiada zatem charakter wtórny, służebnie funkcjonujący wobec jednostki, co oznacza jednocześnie istnienie najwyższych gwarancji poszanowania zadeklarowanych w Konstytucji wolności oraz praw, które suweren, naród, uznaje za najistotniejsze.
 • Item
  Modyfikacja kodeksowych ograniczeń członków zarządu wobec sp. z o.o. w przypadku upadłości spółki
  (Mage.pl, 2014) Jurkiewicz, Dariusz
  Przedmiotem artykułu jest analiza ograniczeń członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych w przypadku upadłości spółki. W artykule omówiono ograniczenia członków zarządu wynikające z kodeksu spółek handlowych tj. ograniczenia wynikające z kompetencji zarządu, konieczności uzyskania zgody innych członków zarządu, oraz sytuacji kolizyjnych (np. konfliktu interesów). Do ograniczeń kodeksowych członków zarządu nie zakwalifikowano prawa kontroli nad zarządem, które niektórzy autorzy wymieniają jako ograniczenie zarządu, czy członków zarządu, ponieważ taka kontrola nie może być traktowana, jako ograniczenie. W artykule dokonano podziału ograniczeń członków zarządu na te dotyczące pełnionej funkcji członka zarządu oraz wynikające z uprawnień osobistych członków zarządu. Następnie dokonano analizy ograniczeń kodeksowych członków zarządu na tle przepisów prawa upadłościowego i naprawczego na etapie postępowania zabezpieczającego postępowanie o ogłoszenie upadłości i dalej w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Analiza ta pozwala stwierdzić, że Prawo upadłościowe i naprawcze można zakwalifikować, jako pozakodeksowe źródło ograniczeń członków zarządu. Należy stwierdzić, że członkowie zarządu w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego tracą lub mogą utracić możliwość zarządu majątkiem spółki w części lub w całości, mimo, że dalej pełnią swe funkcje. Dokonana analiza wskazuje, że źródła ograniczeń członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko te wskazane w art. 207 k.s.h., ale także inne ograniczenia wynikające lub mogące wynikać np. z Prawa upadłościowego i naprawczego. Zatem katalog ograniczeń członków zarządu w ich relacjach ze spółką wskazany w art. 207 k.s.h. nie jest katalogiem zamkniętym.
 • Item
  Prawo w służbie utopii – problematyka uzasadnienia prohibicji narkotykowej
  (Mage.pl, 2014) Duski, Filip
  Niniejszy artykuł, bazując na przykładach prohibicji narkotykowej (w tym alkoholowej), porusza temat (braku) możliwości kreowania rzeczywistości kulturowej za pomocą narzędzi prawnokarnych. Poprzez przekrojowe porównanie znanych z historii przykładów usuwania ze świata społecznego jakiejkolwiek legalnej podaży poszczególnych substancji psychoaktywnych, zestawia pozornie szlachetne założenia moralne stojące za kulisami takich działań z następstwami łamania reguł racjonalnej kryminalizacji. Idea zwalczania nadużywania substancji psychoaktywnych przez lokowanie wszelkich czynności związanych z ich konsumpcją w sferze objętej sankcją karną, a więc przez delegalizację także form spożycia niewiążących się z jakkolwiek definiowanym nadużywaniem, wydaje się w skali globalnej zaczynać odchodzić do legalizacyjnego lamusa jako rozwiązanie przyczyniające się do powstawania patologii społecznej w stopniu znacznie przekraczającym tę, na którą stanowić miało remedium. Zamiast tego należy zaproponować odideologizowane podejście bazujące na zastanych realiach kulturowych, w ramach którego prawo w swoisty sposób ostrożnie „ceruje” sporadyczne niedoskonałości wypracowanych i utartych na przestrzeni lat elementów kulturowego systemu normatywnego dotyczącego spożycia poszczególnych substancji psychoaktywnych. Za kluczowe w tym kontekście należy także uznać definiowane przez socjologię prawa: (a) proces uspołeczniania się normy, stanowiący warunek konieczny jej faktycznego obowiązywania oraz (b) zjawisko tzw. aksjologicznych granic regulacji normatywnej. W efekcie autor przyjmuje założenie, że (1) zarówno model społeczeństwa powszechnie nadużywającego substancji psychoaktywnych, jak i wizja zbiorowości niemal całkowicie powstrzymującej się od ich spożycia, są w analogiczny sposób dysfunkcjonalne, jako silnie stresogenne oraz znacznie odbiegające od teoretycznych warunków niezbędnych dla optymalizacji procesów takich jak komunikacja społeczna, czy refleksja introspektywna, przede wszystkim zaś, iż (2) powyższa konstatacja jest tylko szczególnym przykładem ogólnej prawidłowości, zgodnie z którą legislacja przełamująca utrwalone kulturowo wzorce postępowania nie jest w stanie osiągnąć swoich celów, nawet jeżeli dysponuje potencjałem aparatu represji na skalę totalitarną, zaś jej fundamentem jest ostro zarysowana legitymizacja moralna.
 • Item
  Adam Tytus Działyński we wspomnieniach Anny Potockiej i Jadwigi Zamoyskiej
  (Mage.pl, 2014) Delestowicz, Norbert
  Artykuł skupia się na ukazaniu portretu Adama Tytusa Działyńskiego jaki wyłania się na podstawie pamiętników dwóch jego córek Anny Potockiej oraz Jadwigi Zamoyskiej. Obie autorki przedstawiły swojego ojca bardzo kompleksowo, lecz w odmienny sposób. Z relacji córek Działyńskiego można dowiedzieć się na temat rodzinnych stosunków Tytusa z autorkami oraz ogólnie podejście Działyńskiego do dzieci. Ponadto pamiętnikarki przedstawiają również jego poglądy oraz działania polityczne. Nie pomijają także działalności społeczno-politycznej oraz gospodarczej Tytusa Działyńskiego.
 • Item
  Morderstwa polityczne w Japonii na wybranych przykładach w okresie 1854–1910
  (Mage.pl, 2014) Bociański, Norbert
  Artykuł stara się czytelnikowi przybliżyć morderstwa polityczne w Japonii na wybranych przykładach w okresie 1854-1910. Przedstawione zostały w nim zarówno udane zamachy jak i nie udane próby ich dokonania. Artykuł ponadto uwzględnia akty terroru dokonywane przez różnego rodzaju organizacje polityczne czy też przez rząd Japonii jak i indywidualne osoby, które zamachów dokonywały spontanicznie. Artykuł porusza także kontekst międzynarodowy jak i wewnętrzny w jakim znalazła się Japonia w wyniku dokonywanych w omawianym okresie aktów terroru.
 • Item
  Uwarunkowania funkcjonowania palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w latach 1919-2006
  (Mage.pl, 2014) Belica, Beata
  Artykuł opisuje budzenie się palestyńskiej świadomości narodowej od czasów Imperium Osmańskiego, poprzez okres mandatu brytyjskiego, powstanie państwa Izrael, aż do czasu podziału palestyńskiej władzy narodowej w 2006 roku. Analiza pozwala stwierdzić, że powstanie narodu palestyńskiego nastąpiło na gruncie sprzeciwu wobec dyskryminacji – społecznej, politycznej oraz ekonomicznej – oraz pod wpływem zagrożenia, jakie spowodowała brytyjska, osadnicza polityka żydów na terenie Palestyny. Autorka wskazuje także na ugrupowania, w jakich grupowało się społeczeństwo palestyńskie oraz na cele i środki do ich dochodzenia. Badania przeprowadzone zostały na podstawie literatury polsko- oraz anglojęzycznej.
 • Item
  Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce
  (Mage.pl, 2014) Basińska, Anita; Jeran, Agnieszka
  Współcześnie wolontariat definiowany jest jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Interesującą kwestią jest dlaczego ludzie angażują się w wolontariat. Jednym z wyjaśnień może być teoria prospołecznych zachowań Reykowskiego. Analiza motywacji wolontariuszy pokazuje, że ich zachowania są prospołeczne, jednak nie są to czynności altruistyczne, lecz pomocne i kooperacyjne. Wolontariat jest postrzegany jako inwestycja oraz wzajemna wymiana. Można powiedzieć, że altruizm nie jest najważniejszym powodem angażowania się na wielkich imprezach. Jest to istotna informacja dla organizacji angażujących wolontariuszy.
 • Item
  Badania naukowe i testowanie nowych leków na ludziach i zwierzętach-aspekt prawny i etyczny
  (Mage.pl, 2014) Baranowska, Magdalena Barbara
  Eksperymenty lekarskie oraz wykorzystywanie zwierząt do doświadczeń budzi wiele kontrowersji oraz stanowi pewnego rodzaju dylemat etyczny. Dlatego też podejmując decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu lub wykorzystaniu zwierząt do doświadczeń, należy rozważyć najpierw, czy takie działania mogą przynieść więcej rezultatów, czy szkód. W związku z powyższym należałoby zwrócić większą uwagę na problem stosowania eksperymentów lekarskich na ludziach oraz przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach oraz wpłynąć na polskich ustawodawców, by zauważyli braki legislacyjne dotyczące tych kwestii.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego