Uwarunkowania funkcjonowania palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego w latach 1919-2006

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Mage.pl

Title alternative

Abstract

Artykuł opisuje budzenie się palestyńskiej świadomości narodowej od czasów Imperium Osmańskiego, poprzez okres mandatu brytyjskiego, powstanie państwa Izrael, aż do czasu podziału palestyńskiej władzy narodowej w 2006 roku. Analiza pozwala stwierdzić, że powstanie narodu palestyńskiego nastąpiło na gruncie sprzeciwu wobec dyskryminacji – społecznej, politycznej oraz ekonomicznej – oraz pod wpływem zagrożenia, jakie spowodowała brytyjska, osadnicza polityka żydów na terenie Palestyny. Autorka wskazuje także na ugrupowania, w jakich grupowało się społeczeństwo palestyńskie oraz na cele i środki do ich dochodzenia. Badania przeprowadzone zostały na podstawie literatury polsko- oraz anglojęzycznej.
The article describes the awakening of Palestinian national consciousness since the time of the Ottoman Empire, through the period of the British Mandate, the creation of Israel, until the division of the Palestinian national authority in 2006. The analysis shows, that there has been a rise of the Palestinian people on the basis of opposition to discrimination - social, political and economic – and under the threat that caused the British, the Jewish settlement policy in Palestine. The author also points to the groups in which focused the Palestinian society and the objectives and measures for their investigation. The researches were carried out on the basis of English books and articles.

Description

Sponsor

Keywords

Palestyński Ruch Narodowy, Hamas, Fatah, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, podział władz, The Palestinian National Movement, the Palestine Liberation Organization, break of power

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 26-37

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego