Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12464
Title: Zmiany zagospodarowania obszarów zalewowych i ich wpływ na poziom ryzyka strat powodziowych w miastach nadodrzańskich w Polsce
Other Titles: The changes in land use of floodplains and their impact on the flood risk in Oder cities in Poland
Authors: Lechowska, Ewa
Advisor: Mierzejewska, Lidia. Promotor
Keywords: zagospodarowanie terenu
land use
obszary zalewowe
floodplains
ryzyko powodziowe
flood risk
Issue Date: 30-Dec-2014
Abstract: Głównym celem pracy jest ocena kierunków i zmian w zagospodarowaniu terenów zalewowych miast leżących nad rzeką Odrą w obliczu prawdopodobnego niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi i konsekwencji, jakie ta powódź może spowodować. Ryzyko powodziowe rozpatrywane więc jest w pracy z punktu widzenia możliwości powstania strat materialnych, społecznych i środowiskowych, będących konsekwencją powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Przedmiotem badań są tereny zalewowe wszystkich 20 miast leżących nad Odrą w Polsce. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1996-2011. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono rozwój terenów zurbanizowanych zabudowanych i niezabudowanych na terenach zalewowych w miastach nadodrzańskich. W konsekwencji wzrostu zainwestowania, rozwoju zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury technicznej na obszarach zagrożonych powodzią odnotowano w badanych miastach wzrost ryzyka powodziowego w aspekcie ekonomicznym (potencjalnych strat materialnych), społecznym (potencjalnych szkód społecznych) i środowiskowym (potencjalnych szkód przyrodniczych). Największy wzrost ryzyka strat powodziowych zaobserwowano w miastach położonych w dolnym odcinku biegu rzeki Odry, a najmniejszy nad Górną Odrą. Ponadto opracowania planistyczne w badanych miastach przewidują kontynuację rozwoju zabudowy i zainwestowania na terenach zagrożonych powodzią, co w przyszłości spowoduje dalszy wzrost ryzyka powodziowego w tych miastach.
This work is mainly aimed to evaluate directions and changes in floodplain land development of cities, located on the Oder in face of probable danger of flooding and the consequences that this flood may cause. The flood risk is therefore considered as probable material, social and environmental losses, that may arise as a consequence of flooding with a specified probability of flood occurrence. For the purposes of this work, floodplains in all 20 cities located on the Oder in the years 1996-2011 were investigated. Based on these studies the development of built-up and non-built-up urban areas in floodplains was observed. Because of the growth of investment and the development of residential, technical infrastructure areas, the increase of economic (potential flood losses), social (potential social losses) and environmental (environment flood losses) dimensions of flood risk was noticed. The greatest increase in flood losses risk took place in cities located in the Lower Oder and the smallerst in the cities of Upper Oder. In addition, the planning documents in studied cities provide the continued development of housing and invest in areas at risk of flooding. As a result a further increase in risk of flooding in these cities is expected.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
URI: http://hdl.handle.net/10593/12464
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA_DR Lechowska.pdf
  Restricted Access
4.59 MBAdobe PDFView/Open
Aneks.pdf
  Restricted Access
13.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.