Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1247
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFilipowicz, Ewa-
dc.date.accessioned2011-07-26T08:38:48Z-
dc.date.available2011-07-26T08:38:48Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 195-209pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1247-
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest zagadnieniu wartości zagrożonej oraz wybranej metody jej szacowania. Określenie możliwej straty, którą można ponieść ze względu na zmiany cen rynkowych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym, przy określonym poziomie tolerancji i w określonym czasie, jest bardzo ważne dla instytucji rynku finansowego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera definicję oraz klasyfikację ryzyka. Druga przedstawia koncepcję wartości zagrożonej. W trzeciej zaprezentowany został dwuwymiarowy model diagonalny BEKK oraz sposób wyznaczenia wartości zagrożonej na podstawie uzyskanych prognoz warunkowej średniej, wariancji oraz kowariancji. Część czwarta jest poświęcona metodom oceny jakości oszacowanej wartości zagrożonej i jej jednodniowych prognoz. W ostatniej części zamieszczono rezultaty przeprowadzonego oszacowania wartości zagrożonej portfela składającego się z dwóch wybranych, polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych.pl_PL
dc.description.abstract*The paper is focused on the issue of the Value at Risk and the chosen method of its estimation. Identification of a possible loss that may be incurred due to the changes in the market prices of financial instruments in a given investment portfolio, taking account for a certain tolerance level at a particular time, is of vital importance to the financial market. The paper is divided into five parts. The first part contains the definition and classification of risk. The second part presents the concept of Value at Risk. The third part shows the two-dimensional diagonal model BEKK and a method of estimating the VaR based on the forecasts of conditional mean, variance and covariance. The fourth section reviews the methods of assessing the quality of Value at Risk and its one-day-ahead forecast. The final last part includes the results of the estimation of Value at Risk of two-component portfolio consisting of two selected Polish joint stock investment funds.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectWartość zagrożona portfelapl_PL
dc.subjectValue at Riskpl_PL
dc.subjectDwuwymiarowy model GARCHpl_PL
dc.subjectDiagBEKK modelpl_PL
dc.titleOCENA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ PORTFELA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCHpl_PL
dc.title.alternativeESTIMATION OF THE VALUE AT RISK OF THE INVESTMENT FUNDS PORTFOLIOpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. EWA FILIPOWICZ RPEiS 1-2011.pdf280.43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.