Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12541
Title: Zapis zdarzeń katastrofalnych na obszarze Puszczy Noteckiej w osadach Torfowiska Rzecin
Other Titles: Catastrophic disaster in the Noteć Forest recorded in sediments of Rzecin Peatland
Authors: Barabach, Jan
Advisor: Milecka, Krystyna. Promotor
Kowalewski, Grzegorz. Promotor
Keywords: Puszcza Notecka
Noteć Forest
gradacja szkodnika
insect outbreak
historia pożarów
fire history
palinologia
palynology
źródła historyczne
historical records
Issue Date: 15-Jan-2015
Abstract: Głównym problemem pracy jest poznanie ostatnich 200 lat historii Puszczy Noteckiej, a zwłaszcza zdarzeń katastrofalnych - gradacji szkodników i pożarów w tym okresie. W pracy zastosowano zarówno źródła biotyczne, które stały się podstawą wysokorozdzielczej analizy palinologicznej oraz liczne materiały historyczne. Dzięki temu uzyskano pełniejszy obraz rekonstruowanych wydarzeń. W celu rekonstrukcji zjawisk pożarowych oprócz analizy mikrowęgielków sięgnięto także do archiwalnej prasy lokalnej. W celu weryfikacji modelu wiek-głębokość, stworzonego w oparciu o 10 dat radiowęglowych (AMS), wykonano także analizę koncentracji Spheroidal Carbonaceous Particles (SCP). Jednym z najważniejszych wyników pracy jest poznanie zapisu paleoekologicznego wielkoskalowego odlesienia spowodowanego masowym pojawieniem się szkodnika Panolis flammea (Schiff.) w latach 1922-1924. Zdarzenie to zapisało się głównie poprzez pojawienie się aparatów szparkowych sosny (prawdopodobnie allochtonicznych), palinomorf niepyłkowych z gromady Glomeromycota, jak również wyraźny wzrost wartości rarefakcji taksonów roślin drzewiastych. Rekonstrukcja pożarów wykonana na podstawie koncentracji mikrowęgielków oraz analizy materiałów archiwalnych prowadzi do zbliżonych wyników, zaś zmienność koncentracji SCP wpisuje się w ogólnoeuropejskie trendy.
The main aim of the study was to reconstruct the history of Noteć Forest during the last 200 years, paying special attention to catastrophic events such as fires and insect outbreaks. Biotic proxies, which became the basis for the high-resolution palynological analysis, were used in the study, as were numerous historical materials. This approach has provided a more complete picture of the reconstructed events. In order to reconstruct fire history, analysis of archival local newspapers was conducted to supplement microcharcoal analysis. To verify the age-depth model, constructed on the basis of 10 AMS radiocarbon dates, an analysis of the concentration of Spheroidal Carbonaceous Particles (SCPs) was also done. One of the main results of the study is detailed description of the palaeoecological record of large-scale deforestation caused by the outbreak of Panolis flammea (Schiff.) in the years 1922-1924. This phenomenon is represented in sediment mainly by the appearance of pine stomata (probably allochthonous) and non-pollen palynomorphs of the phylum Glomeromycota, as well as by a significant increase in the value of rarefaction of arboreal taxa. Reconstruction of fires on the basis of microcharcoal concentration and the analysis of archival materials leads to similar results. The variability of the SCP concentration fits into a Europe-wide trends.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/12541
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barabach_PhD.pdf
  Restricted Access
5.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.