Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1275
Title: Badanie własności fizycznych i przemian fazowych sulfonianów guanidyniowych z wybranymi podstawnikami alkoksylowymi
Other Titles: A research on physical properties and phase transitions of guanidinium sulfonate with selected alkoxy substituents
Authors: Jarek, Marcin
Advisor: Szafrański, Marek. Promotor
Keywords: Ferroelektryki
Ferroelectric
Wiązania wodorowe
Hydrogen bonds
Sulfoniany guanidyniowe
Guanidinium sulfonate
Diagram fazowy
Phase diagram
Issue Date: 6-Oct-2011
Abstract: Głównym celem pracy jest charakterystyka podstawowych właściwości nowych związków organicznych: metoksysulfonianu guanidyniowego [C(NH2)3]+·[SO3OCH3]‾, etoksysulfonianu guanidyniowego [C(NH2)3]+·[SO3OC2H5]‾, występującego w dwóch polimorficznych odmianach oraz propoksysulfonianu guanidyniowego [C(NH2)3]+·[SO3OC3H7]‾. We wstępie pracy zawarto krótki przegląd badań dotyczący rozwoju inżynierii materiałowej. W szczególności zwrócono uwagę na możliwość uzyskiwania funkcjonalnych związków organicznych o z góry określonych właściwościach,a zwłaszcza kryształów posiadających rozbudowaną sieć wiązań wodorowych. Praca doktorska zawiera opis technik pomiarowych, wykorzystywanych podczas badań, takich jak: pomiary kalorymetryczne (DSC), badania relaksacji dielektrycznej, pomiary polaryzacji spontanicznej, pomiary strukturalne i dylatometryczne metodą rentgenowską, oraz podstawy teoretyczne, niezbędne do prawidłowego opisu otrzymanych materiałów. Główna część pracy zawiera szczegółowe opisy struktur krystalicznych badanych kryształów. Przedstawione badania zostały wykonane w szerokim zakresie temperatur (od 85 do 380 K) i ciśnień hydrostatycznych (od 0.1 do 1 GPa), co pozwoliło na określenie parametrów termodynamicznych obserwowanych przemian fazowych. Na ich podstawie uzyskano również obraz sytuacji fazowej badanych związków w funkcji temperatury i ciśnienia. Przedstawione w pracy diagramy fazowe (p–T) pokazały niezwykle bogaty polimorfizm badanych materiałów. Dla metoksysulfonianu guanidyniowego wyodrębniono dziesięć faz stałych a dla etoksysulfonianu guanidyniowego – sześć.
The goal of the thesis is a characterization of basic properties of newly formed organic crystals. These organic crystals are: guanidinium methoxysulfonate [C(NH2)3]+·[SO3OCH3]‾, guanidinium ethoxysulfonate [C(NH2)3]+·[SO3OC2H5]‾ occurring in two polymorphic forms and guanidinium propoxysulfonate [C(NH2)3]+·[SO3OC3H7]‾. A short review of material engineering development research has been presented. A particularly strong focus has been placed on the possibility of obtain functional organic compounds with pre-determined properties, especially crystals with much developed hydrogen bonds. The doctoral thesis includes a description of measuring processes, such as differential scanning calorimetry (DSC), dielectric relaxation, spontaneous polarization as well as structural and dilatometric measurements of X-ray method. The thesis also contains theoretical basics necessary for a proper description of obtained materials. The main part of the thesis contains a detailed description of crystal structure of researched guanidinium compounds. The presented research has performed in a wide temperature range (from 85 to 380 K) and hydrostatic pressure (range from 0.1 to 1 GPa), which allowed the determination of thermodynamic parameters of the observed phase transition. It also gave a phase situation of the compounds in temperature and pressure functions. The presented phase diagrams (p–T) show an extremely rich polymorphism of given materials.
Description: Wydział Fizyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/1275
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa Doktorska Marcin Jarek.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.