Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12830
Title: „Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca
Other Titles: Pedagog – a forgotten publishing initiative of Kazimierz Szulc
Authors: Jazdon, Artur
Jazdon, Krystyna
Keywords: ruch wydawniczy
prasoznawstwo
historia prasy XIX wieku
pedagogika
print media
the history of press in the 19th c.
pedagogy
Issue Date: 2014
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 209-218
Abstract: Od lat 40. XIX wieku sporo uwagi w Poznaniu poświęcano problemowi oświaty. Działania w tym zakresie podjęło i zrealizowało Towarzystwo Pedagogiczne, wspierane przez redakcje wielu czasopism i Ligę Polską. Zgłaszano postulaty pod adresem kadry nauczającej, dbając o odpowiedni poziom ich przygotowania. Kadrze pedagogicznej, rodzicom dzieci oraz księżom miały służyć inicjatywy wydawnicze, dostarczające im właściwych książek lub czasopism systematycznie publikujących artykuły o treściach wychowawczych, pedagogicznych, metodycznych, a także literackich i historycznych. Do tej grupy należały np. „Pismo dla Nauczycieli Ludu”, „Szkoła Polska”, „Szkółka dla dzieci”, „Szkółka dla młodzieży”, które jednak przestano wydawać w połowie wieku. Zaradzić tej sytuacji postanowił Kazimierz Szulc, poznański pedagog i wydawca. Zainicjował wydawanie czasopisma „Pedagog” mającego wypełnić lukę na rynku w zakresie tematyki oświatowej. Szulc wydał trzy numery i zakończył działalność. Wyruszył do Królestwa Polskiego w celu wzięcia udziału w powstaniu styczniowym.
Since the 1840s the problem of education in Poznań had become a matter of much scrutiny and interest. The Pedagogical Society, supported by editing offices of a considerable number of periodicals and the Polish League, was primarily involved in public activity focused on the problem. Postulates concerning the teaching staff at schools were proposed that aimed at the sustainability of high standards in their professional education. The pedagogical staff, parents and priests were collectively targeted by various publishing initiatives in view of a provision of appropriate books and periodicals that published on regular basis articles with educational content providing pedagogical advise, methodological aids and historical and literary content. This group included such titles as Pismo dla Nauczycieli Ludu, Szkoła Polska, Szkółka dla dzieci, Szkółka dla młodzieży, though these publications ceased to be published in the half of the century. This situation was to be remedied by a decision made by Kazimierz Szulc, a Poznań-based educationist and publisher. His initiative to publish the periodical entitled Pedagog that was to fill the gap in the market of educational materials, but the title was suspended after the publication of its third issue following Szulc’s departure to the Kingdom of Poland to join insurgents of the January Uprising.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12830
DOI: 10.14746/b.2014.18.9
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.