Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12856
Title: Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Other Titles: The project method as the plane of inclusion for children with mild intellectual disabilities.
Authors: Buchnat, Marzena
Keywords: metoda projektów
project method
inkluzja
inclusion
uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną
student with mild intellectual disability
Issue Date: 26-Mar-2015
Abstract: Metoda projektów jest metodą kształcenia, która opiera się na aktywizującej strategii nauczania, zapewniającą holistyczny rozwój dziecka. Pozwala na wybór aktywności dzieciom o różnym poziomie rozwoju, pobudza do myślenia, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce oraz umożliwia uczenie poprzez działanie, co w szczególności podnosi poziom efektywności nauczania dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Wspólna praca całego zespołu klasowego nad projektem sprzyja ich wchodzeniu w społeczną przestrzeń życia szkoły stając się dobrą płaszczyzną inkluzji. Problemem jednak, jak wynika z przeprowadzonych badań, jest znajomość i świadomość możliwości zastosowania tej metody przez nauczycieli nauczania początkowego do wspierania funkcjonowania szkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
The project method as a teaching method, which is based on activating teaching strategies, ensures holistic development of a child. It allows to select activities for children at different stages of development, stimulates thinking, teaches to put the newly acquired knowledge into practice and enables to learn through doing, which in particular raises the level of effectiveness of teaching children with mild intellectual disabilities. The joint teamwork of the whole class on the project helped them to enter the social life of the school, becoming a good plane of inclusion. However, according to the studies, the problem is the knowledge and awareness of possibility of applying this method by primary education teachers to support the school functioning of children with special educational needs including those with mild intellectual disabilities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12856
ISSN: 2300-391X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metoda projektów płaszczyzą art.pdf296.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.