Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12899
Title: Tekst prasowy w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Studium psycholingwistyczne
Other Titles: The press text in teaching of Polish as a foreign language. A psycholinguistic study
Authors: Płowens, Jakub
Advisor: Karpiński, Maciej. Promotor
Keywords: Tekst prasowy
Press text
Dyskurs medialny
Media discourse
Modele czytania
Models of reading
Glottodydaktyka
Glottodidactics
Issue Date: 20-Apr-2015
Abstract: Celem przedstawionych badań było prześledzenie możliwości wykorzystania tekstów prasowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz analiza procesu rozumienia tekstu prasowego. W rozprawie omówiono problematykę analizy oraz przetwarzania tekstu i dyskursu w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego. Przedyskutowano główne kryteria doboru tekstów prasowych dla celów dydaktycznych. Scharakteryzowano proces czytania w terminach psycholingwistycznych. We własnych badaniach empirycznych prześledzono wpływ m.in. wieku, płci, wykształcenia i pierwszego języka osoby badanej na efektywność czytania ze zrozumieniem. W dysertacji podjęto również próbę konsolidacji wiedzy o czytaniu ze zrozumieniem, ukazania trudności w badaniach rozumienia tekstu podczas czytania oraz wskazania kierunków dalszych badań.
The aim of the present study is to explore some potential applications of press texts in teaching Polish as a foreign language and to analyze the process of press text comprehension. In this context, selected issues of text and discourse analysis and processing are taken into consideration. Fundamental criteria regarding the selection and application of press texts in foreign language teaching are discussed. The process of reading is characterized in psycholinguistic terms. In own empirical studies, the influence of age, gender, education, first language of readers, and other factors on reading comprehension is investigated. An attempt is made to consolidate the knowledge on reading comprehension and to demonstrate some difficulties in reading research. Some directions of future research are also discussed.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Językoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/12899
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Płowens, rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.