Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12942
Title: Krajobraz i polityka – wybrane aspekty wpływu decyzji politycznych na zmiany krajobrazu w Polsce
Other Titles: Landscape and politics – some aspects of the impact of political decisions on landscape changes in Poland
Authors: Kijowska, Jolanta
Kijowski, Andrzej
Rączkowski, Włodzimierz
Keywords: krajobraz
historyczne i współczesne zdjęcia lotnicze
palimpsest
zmiany krajobrazu
polityka
landscape
historic and modern aerial photographs
landscape changes
politics
Issue Date: 2011
Citation: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15, 2011, pp. 103-115.
Abstract: Celem jest pokazanie procesów zachodzących w krajobrazach jako efektu decyzji politycznych od lat 40. XX wieku. Te decyzje(gospodarcze, społeczne i ideologiczne) przekształciły krajobrazy w Polsce. Trzebiatkowa i Anielpol posłużyły do prześledzenia przemian krajobrazów wiejskich. Kwestie kształtowania własności prywatnej jako elementu krajobrazu związanego z kreowaniem indywidualnego znaczenia miejsca przedstawiono na przykładzie z rejonu Zakopanego. Materiał źródłowy stanowiły zdjęcia lotnicze z lat 1964‐2009. Pierwsze z nich stanowiły punkt wyjścia analizy poprzez określenie stanu frozen palimpsest w odniesieniu do procesów historycznych. Splatają się tu dwa procesy: 1)interpretacja zdjęcia przez pryzmat znajomości procesów historycznych oraz 2) identyfikacja cech krajobrazu i poszukiwanie ich związku z wydarzeniami historycznymi lub indywidualnymi decyzjami ludzi. Zdjęcia współczesne pozwoliły na wskazanie kierunków przekształceń krajobrazów (on going palimpsest) w efekcie decyzji politycznych.
An article explores the processes taking place in the landscape which are the results of political decisions since the 1940s. These decisions (economic, social and ideological) have transformed the landscapes in Poland. The villages of Trzebiatkowa and Anielpol were used to follow changes in rural landscapes; an example from the Zakopane region show issues related to the shaping of private property as an element of landscape connected with the creation meaning of an individual place. The main source materials used are the available aerial photographs from 1964‐2009s. The earliest available photographs present the frozen palimpsest. Two processes are involved here: 1) photo‐reading informed by knowledge of historical processes, and 2) the identification of certain landscape characteristics and the search for connections with historical events or the decisions of individuals. Contemporary photographs taken since the 2000s allow as to observe the on going palimsest
URI: http://hdl.handle.net/10593/12942
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krajobraz_i_polityka.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.