Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13045
Title: СЛИКА КИНЕ У "ТАЈНОЈ ИНФОРМАЦИЈИ О СНАЗИ И СТАЊУ КИНЕСКОГ ЦАРСТВА" САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА
Authors: Ewertowski, Tomasz
Keywords: Chiny
Sava Vladislavić
imagologia
geografia wyobrażona
podróżopisarstwo
China
imagology
imaginative geography
travel writing
Kina
imaginarna geografija
putopis
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Zadužbina "Dositej Obradović"
Citation: Dositejev vrt, vol. 2, 2014, pp. 71-93
Abstract: Предметом статьи является анализ представления Китая в "Секретной информации..." Савы Владиславича. Методология исследования опирается на определённых положениях из области имагологии, имагинативной географии, геопоэтики, постколониализма. Цель статьи — это анализ ключевых для формирования представлений о Китае факторов, а также средств и конвенций, с помощью которых эта страна представлена в Секретной информации. Основное значение для понимания текста Владиславича имеет его утилитарная, разведочная функция, а также культурный контекст, в котором произошла встреча посла с Китаем – конфликт культурных традиций двух держав.
Циљ рада представља установљeње факторa који су били пресудни за формирање представе о Кини у "Тајној информацији о снази и стању кинеског царства" Саве Владиславића, као и утврђивање средстава и конвенција помоћу којих је ова земља репрезентована. Методологија истраживања утемељена је на одређеним поставкама из области имагологије, имагинарне географије, геопоетике и постколонијализма. Показано је да највећи значај за разумевање Владиславићевог текста има његова утилитарна, обавештајна функција, као и контекст у којем се одвијао сусрет дипломата са Кином, одређен политичким сукобом и разликама у културним традицијама двеју великих сила.
The main aim of this paper is to analyse and interpret the image of China as portrayed in the "Secret information..." by Serbian diplomat Sava Vladislavić. The main concepts of this paper are based on imaginary geography, geopoetics, postcolonial studies and imagology.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13045
ISSN: 2334-9476
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewertowski, Vladislavic.pdf156.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.