Artykuły naukowe (WFPiK)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 102
 • Item
  Nowa frazeologia publicystyczna
  (2016) Dziamska-Lenart, Gabriela; Fliciński, Piotr
  PL Artykuł ukazuje mechanizmy powstawania nowych jednostek frazeologicznych we współczesnym języku polskim. Autorzy prezentują trzy typy innowacji frazeologicznych, wyrażeń rzeczownikowych, np. szklany sufit, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja, które pojawiają się w tekstach publicystycznych i w mediach elektronicznych. Swoje badania opierają również na danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Celem analiz jest ukazanie budowy i właściwości semantycznych nowych wyrażeń frazeologicznych opartych na schemacie efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego (tzw. matryce frazemotwórcze). EN The article is concentrated on the specifics of construction of new phraseological units in the contemporary Polish language. In the article have been presented tree types of noun phrases, which occur in media and in journalistic texts (for example szklany sufit – glass ceiling, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja). The analysis includes, inter alia, data of National Corpus of Polish. The aim of the study is to describe the language status and properties of the latest phrasems, the construction of which is based on a specific scheme (phrasematic matrix): efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego. According to the observations made in the article, the meaning of the considered phraseological expressions is being modified and their use expands.
 • Item
  Polska książka drukowana w kulturze początku XVI wieku
  (Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2019) Meller, Katarzyna
 • Item
  Futuryści się śmieją
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016) Graf, Paweł
  The Futurists Are Laughing In the article the author analyses the futurist views on laughter. Using the phenomenological analyses of Isaac Passi and Simon Critchley, the author shows the oscillations of the futurist comicality between the solemnity and the tragic experience of existence. In the conclusion the author proposes a notion in opposition to the Derrida-Platonic idea of the pharmakon; an understanding of laughter which he names jadyczne [a pun utilising “yad” and “venom” which in Polish sound the same]. In this respect, more visibly than in the pharmakon, this understanding retains the textual presence and emergence of risus.
 • Item
  Narratologia Lévi-Straussa – lektury polemiczne
  (2011) Graf, Paweł
  The article addresses the origins of narratology – the methodology whose forerunner was Vladimir Propp. The author emphasizes polemic nature of Lévi- -Strauss’ critical analysis of Morphology of the Folk Tale by Propp. Moreover, he criticizes Lévi-Strauss’ approach to myth indicating that his model of structural analysis of myth, despite its strengths, has also basic and important defects. In conclusion, the author discusses narratology “after Lévi-Strauss”.
 • Item
  PROBLEMATYKA KSZTAŁTOWANIA (W ROZUMIENIU AUGUSTA ZAMOYSKIEGO) ODNIESIONA DO MULTIMEDIALNOŚCI
  (2018) Graf, Paweł
  The problem of shaping (in August Zamoyski’s definition) related to multimedia. The author of the article presents the project of August Zamojski, a Polish artist and theoretician of art, who created his own, very modern idea of artistic experience. This project was discussed in the context of mediumistics and in the confrontation with new tendencies within the theory of literature. It is the first so spacious interpretation of this project.
 • Item
  Św. Paraskiewa-Petka z Epiwatu – kilka uwag o serbizacji kultu
  (Fundacja "Oikonomos", 2019-11-30) Gapska, Dominika
  The text discusses the problem of serbianisation of the cult of St. Parascheva of the Balkans not yet analyzed in the studies on the saint. The discussion is based on older and newer liturgical texts (lives, liturgical poetry), showing the various stages of the process of incorporating the image of Parascheva into the framework of the Serbian model of spirituality
 • Item
  „Mała” historia przekładu. Złoty wiek angielskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski – zarys
  (2018-01) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  The Golden Age of English-language literature for children began about 1865, when Alice’s Adventures in Wonderland was published, and it continued with the works of writers such as Louisa May Alcott, James Matthew Barrie, Lyman Frank Baum, Frances Hodgson Burnett, Kenneth Grahame, Rudyard Kipling, Hugh Lofting, Alan Alexander Milne, Lucy Maud Montgomery, Edith Nesbit, Beatrix Potter, Robert Louis Stevenson, Pamela Lyndon Travers or Mark Twain. The first Polish translations of English children’s classics, in turn, appeared at the end of the 19th century and continued to be published throughout the 20th century. The main aim of the article is twofold. First, it proposes to create an outline of the history of Polish translations of English classical books for children, in the temporal perspective (from 1870s, when the first translations were published, up to now) as well as in terms of the quantity of translated works. Secondly, it attempts to answer the question about mutual influences between cultures, writers and works of art (in translation) and suggests the hypothesis that the masterpieces of Polish children’s literature were somehow “caused” and inspired by the translations of children’s classics created before them.
 • Item
  Od Piotrusia Pana do Tajemnic motyli. Stefania Szuchowa, Zofia Rogoszówna, James Matthew Barrie i inni – historia (prawie) rodzinna
  (2019-12) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy komparatystycznej pokrewieństw tekstowych łączących debiutancki utwór polskiej pisarki Stefanii Szuchowej za-tytułowany Tajemnice motyli (1920) z opowieścią Jamesa Matthew Barriego Peter Pan in Kensington Gardens [Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich] (1906), która w literaturze polskiej zaistniała po raz pierwszy w roku 1913 dzięki prze-kładowi Zofii Rogoszówny jako Przygody Piotrusia Pana. Istotnym kontekstem, który towarzyszy prowadzonym przez autorkę tekstu dociekaniom, jest również niemal nieznana biografia Szuchowej, pisarki debiutującej w dwudziestoleciu mię-dzywojennym, będącym w Polsce szczególnie intensywnym okresem w rozwoju oryginalnej oraz przekładowej twórczości literackiej dla dzieci. Analizę filiacji teks towych między utworami Szuchowej i Barriego uzupełnia studium porównaw-cze niezwykłych podobieństw ilustracji Stefana Norblina, które towarzyszą pierw-szemu wydaniu Tajemnic motyli, do grafik Arthura Rackhama z książki Peter Pan in Kensington Gardens.
 • Item
  Kanton w podróżopisarstwie polskim pierwszej połowy XX wieku
  (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Polonistyki, Guangdong University of Foreign Studies) Ewertowski, Tomasz; Mao, Yinhui; Jasińska, Agnieszka
  Canton in Polish Travel Writing of the First Half of the 20th Century The topic of the paper are the descriptions of the city of Canton in Polish travel writing of the first half of the 20th century. The primary focus is the works of following Polish authors: Halina Bujakowska, Roman Fajans, Antoni Ferdynand Ossendowski, Witold Urbanowicz. Methodology of research is based on imagology and postcolonialism. The analysis of the image of Canton will concentrate on three broad topics: 1) Canton as the heart of China, 2) Canton as a city of contrasts, 3) curiosities of Canton.
 • Item
  (Meta)discursive uses of Latin HEUS
  (2015) Berger, Łukasz
  In the present paper the polemic status of the Latin interjection heus is discussed in the context of its attestations in the Plautine dialogues. After applying the methods of the conversational analysis to the data, we distinguish two different “particle” uses of the exclamation. On the level of the global organization of the dialogue heus is employed as a summon move, adapted also by Plautus to the conditions of the off-stage communication. Moreover, there are also examples of a “particle” use inside one utterance, where the interjection operates on the illocutionary force of the message. The results of the examination provide more arguments for the exclusion of the so-called appellative interjection from the word class of interjections.
 • Item
  Szkicownik pełen Ogrodów. Arthur Rackham i jego ilustracje do powieści "Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich" Jamesa Matthew Barriego
  (KSIĄŻNICA PODLASKA im. Łukasza Górnickiego, 2019-03) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Celem artykułu jest zarysowanie biograficznego i interpretacyjnego tła dzieł Arthura Rackhama oraz analiza jego wybranych ilustracji do powieści Peter Pan in Kensington Gardens, skupiona na badaniu zależności pomiędzy tekstem a grafiką: na jakich płaszczyznach wyobraźnia ilustratora spotyka się z wizją pisarską; jak obrazy – tak ważne w książce dla dzieci – wpływają na interpretację tekstu literackiego i w jakim sensie same są jego interpretacją. Niezwykle istotna jest tu również kategoria nastrojowości tworzącej się na styku słowa i obrazu oraz rozumienie ilustracji jako „przekładu intersemiotycznego”, gdyż analiza dzieł Rackhama (i Barriego) została dokonana także z perspektywy tłumacza, by pokazać, jak istotna w literaturze dziecięcej jest korelacja pomiędzy przekładem a obrazem, jaką rolę w procesie translatorskim pełni ilustracja.
 • Item
  Melancholizacja
  (2014) Wieczorkiewicz (Michalska), Aleksandra; Hapke, Maria
 • Item
  O czym szumią wierzby po polsku
  (2017) Wieczorkiewicz, Aleksandra; Urbańska, Maria
 • Item
  Złoty wiek: oddalenia, przekroje. 80 lat anglosaskiej klasyki dla dzieci i 150 lat jej przekładów na język polski w trzech makroperspektywach
  (2017) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Angielska klasyka literatury dziecięcej to dzieła, które przeszły próbę czasu – to książki mądre i piękne, lecz jednocześnie niezwykle trudne w przekładzie. Mniej więcej osiemdziesięcioletnią epokę „złotego wieku” anglojęzycznej literatury dziecięcej otwierają Carrollowskie Alice’s Adventures in Wonderland (1865), a kontynuują dzieła takich twórców, jak L.M. Alcott, J.M. Barrie, L.F. Baum, F.H. Burnett, K. Grahame, R. Kipling, H. Lofting, A.A. Milne, L.M. Montgomery, E. Nesbit, B. Potter, R.L. Stevenson, P.L. Travers czy M. Twain, współtworzące kanon najsłynniejszych dzieł literatury dziecięcej. Z kolei pierwsze polskie przekłady angielskiej klasyki pojawiły się niemal sto pięćdziesiąt lat temu – pod koniec XIX stulecia – i prace nad nimi były kontynuowane przez cały wiek XX aż do dzisiaj, tworząc często rozbudowane serie tłumaczeniowe. W polskiej translatologii brak dotąd ujęć pozwalających zobaczyć kanon anglojęzycznej klasyki dziecięcej i historię jego przekładów w perspektywie innej niż bliska, komparatystyczna analiza oryginału i tłumaczeń wybranych tekstów literackich. Celem niniejszego szkicu jest zaproponowanie modelu makropoetyki przekładu, który umożliwiłby badanie polskich tłumaczeń anglojęzycznych arcydzieł dla najmłodszych w oddaleniach, przekrojach i profilach, uwzględniających perspektywę ilościową (rozmiary serii translatorskich), czasową (ich przyrastanie w czasie) oraz jakościową (recepcję i ocenę krytyki), wpisując się jednocześnie w przedstawioną przez Franco Morettiego propozycję „czytania oddalonego” [distant reading].
 • Item
  Szczęśliwe ogrody dzieciństwa. Literackie obrazy przestrzeni parkowej w powieści „Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich” Jamesa Matthew Barriego
  (2018) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  It is impossible to imagine London without its royal parks. One of the most beautiful among them is Kensington Gardens, forever connected with the figure of a boy who didn’t want to grow up: Peter Pan. This article provides an interpretation of James Matthew Barrie’s novel Peter Pan in Kensington Gardens (1906), centred mainly around literary portrayals of garden space, which becomes an embodiment of the paradise of childhood: Arcadia, a pleasant place, locus amoenus, allowing one to exist beyond evanescence, growing up and sadness. Kensington Gardens are London’s green island, primeval Neverland, where the fairy-tale and the magic are rooted: during a day it creates a playing space for “human children,” whereas at night it goes under the rule of Queen Mab and mysterious fairies. The outline of various interpretation paths which can be followed in Kensington Gardens are accompanied by the reproductions and analyses of Arthur Rackham’s illustrations, which in an outstanding way capture the whimsical genius of the author of Peter Pan.
 • Item
  Obce wcielenia Dusiołka. Leśmianowskie „cudotwory słowotwórcze” w przekładach anglojęzycznych
  (2016) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Bolesław Leśmian is an impossible writer – as Edward Balcerzan put it, “a poet with no masters, a master with no followers.” Moreover, he is usually considered untranslatable: the creator of his own idiomatic language, fraught with neologisms, archaisms, and dialectisms and subjected to the rigours of rhythm and rhyme, permeated with philosophical thought and vivid colours of the Slavic world – in short, an evident proof of the existence of the phenomenon known as untranslatability. But is it quite so? The main objective of the article is to present some difficulties connected with translating Leśmian’s poety into English, using the example of the translations of Leśmian’s ballade “Dusiołek” (by Rochelle Stone, Marian Polak-Chlabicz, and Krzysztof Bartnicki), and to compare the translation strategies adopted by their authors.
 • Item
  Wiersze dla niegrzecznych dzieci. Danuta Wawiłow i angielskie „nursery rhymes” (przekłady, inspiracje)
  (2018) Wieczorkiewicz, Aleksandra
  Among numerous books of poetry for children written by Danuta Wawiłow – famous XXth century Polish poet and writer – one book is special: Poems for Naughty Children [Wiersze dla niegrzecznych dzieci] published in 1987. The book is unique not only because of the poetical qualities it represents – rhythmicity, melodiousness, catchiness, melancholy and lyricism equally with pure nonsense, absurdity, grotesque, (black) humour and numerous equivoques and puns, which are characteristic for Wawiłow’s poetical works; above all else Poems for Naughty Children is a collection of translations of the traditional English nursery rhymes, made by Danuta Wawiłow, who claimed more than once that she was a translator long before she had become a writer. The article aims to explore Wawiłow’s translation work which (up to now) remains almost unknown and un-described in Polish theoretical discourse. Moreover, the author presents the outcome of her research conducted to find “missing originals” of translated nursery rhymes, offers the classification of them and undertakes critical reflection over translation strategy adopted by Danuta Wawiłow.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego