Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13245
Title: Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach intensywnie użytkowanego krajobrazu rolniczego
Other Titles: Breeding ecology of the White Stork Ciconia ciconia under conditions of intensively used agricultural landscape
Authors: Tobółka, Marcin
Advisor: Tryjanowski, Piotr. Promotor
Keywords: bocian biały
White Stork
ekologia rozrodu
breeding ecology
krajobraz rolniczy
agricultural landscape
Issue Date: 12-Jun-2015
Abstract: Badania przeprowadzono na terenie dawnego województwa leszczyńskiego (4 154 km2) w latach 2005 - 2012. Liczebność populacji wahała się od 217 do 363 par lęgowych. Badana populacja wykazuje stały trend spadkowy. Jako główną przyczynę spadku liczebności upatruje się utratę żerowisk. Średni sukces lęgowy statystycznej pary lęgowej wynosił 2,12 (od 1,79 do 2,7) młodego na parę lęgową i miał umiarkowany trend wzrostowy. Różnorodność pozostałych gatunków ptaków była istotnie wyższa w terytoriach zajętych przez bociany niż w niezajętych. Bociany w bardziej różnorodnych terytoriach wyprowadzały więcej młodych. W 2010 roku, po wielu latach stałego zmniejszania liczebności populacji lęgowej nastąpił niespodziewany wzrost. Nowo wybudowane gniazda zostały umiejscowione znacznie dalej od zabudowań, lęgi z w nich były opóźnione i mniej liczne, a także były rzadziej ponownie zajmowane w kolejnych sezonach niż w stare wieloletnie gniazda. Wczesna postnatalna śmiertelność bocianów wahała się od 2 do 11% (średnio 4.3%) na rok. Główną przyczyną śmierci młodych były kolizje z elementami sieci elektroenergetycznej oraz porażenia prądem, które stanowiły na badanej powierzchni 60%. Średnia odległość miejsca śmierci od gniazda wynosił 183,3m.
This work concerns the results of studies on the White Stork conducted in the former province of Leszno (4 154 km²) in 2005–2012. The number of breeding pairs varied from 217 to 363. The studied population reveals a steadily declining trend. Habitat loss is considered a main factor driving the decreasing trend in population. Mean breeding success was 2.12 and varied from 1.79 to 2.7 and revealed a moderate increasing trend. Breeding birds diversity was significantly higher in occupied rather than in unoccupied White Stork territories. In more diverse territories Storks raised more offspring. In 2010, after many years of decline, the White Stork population in former Leszno district increased. New nests were located further from human settlements and tended to be built on different structures. Pairs bred later than pairs in old ones, and had smaller clutches and lower breeding success. A significantly lower proportion of new nests were re-occupied in subsequent years. Early post-fledgling mortality rate varied from 2 to 11% (mean 4.3%) of all fledglings per year. The main causes of death were collision with power lines and electrocution which in Western Poland constituted 60% Mean distance where dead storks were found was 183.3m from natal nests, while 73% were found closer than 100 m from their nests.
Description: Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/10593/13245
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tobolka_Marcin_Ekologia_rozrodu_ bociana_bialego.pdf8.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.