Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13278
Title: Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce
Other Titles: Institutionalized inter-municipal networks in Poland
Authors: Kołsut, Bartłomiej
Advisor: Stryjakiewicz, Tadeusz. Promotor
Keywords: współpraca międzygminna
inter-municipal cooperation
samorząd lokalny
local government
Polska
Poland
sieci
networks
instytucje
institutions
Issue Date: 16-Jun-2015
Abstract: Podstawowym problemem badawczym rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Kołsuta jest powstawanie i funkcjonowanie zinstytucjonalizowanych sieci współdziałania międzygminnego w Polsce. W pracy skoncentrowano się na realizacji pięciu najważniejszych celów poznawczych. Dotyczą one: 1. identyfikacji zinstytucjonalizowanych sieci współdziałania międzygminnego w Polsce według stanu na koniec 2014 roku, 2. typologii funkcjonalnej zidentyfikowanych sieci, 3. próby wyjaśnienia przyczyn powstawania sieci w okresie 1990-2014, 4. weryfikacji wybranych czynników usieciowienia gmin, 5. próby oceny przydatności wybranych teorii instytucjonalnych w wyjaśnianiu przyczyn powstawania i funkcjonowania sieci. W rozprawie wykorzystano szereg metod i technik badawczych, m. in. metodę analizy treści, statystyczne miary współzmienności (współczynnik phi Yule’a, iloraz szans, współczynnik korelacji liniowej Pearsona). W procesie identyfikacji sieci przeanalizowano ponad 2,5 tys. dokumentów i opracowań, korzystając przy tym z kilkudziesięciu, różnego rodzaju baz danych. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pozwoliły także dokonać oceny przydatności teorii instytucjonalnych (m. in. instytucjonalizmu wyboru racjonalnego, instytucjonalizmu socjologicznego oraz instytucjonalizmu historycznego) w wyjaśnianiu przyczyn powstawania i funkcjonowania sieci. Zrealizowana rozprawa jest pierwszym tak kompleksowym i pogłębionym opracowaniem geograficznego wymiaru zinstytucjonalizowanej współpracy międzygminnej w Polsce.
The basic research problem of the doctoral dissertation is the formation and functioning of institutionalized inter-municipal networks in Poland. The study focused on the implementation of the five key objectives. They concern: 1. identification of institutionalized inter-municipal networks in Poland (which was established until 2014), 2. functional typology of them, 3. explain, why they was established, 4. verification of selected factors of networking, 5. assess the suitability of selected institutional theories in explaining the reasons for the formation and operation of the network. The trial used a number of methods and research techniques, including content analysis, statistical measure of co-variableness (phi coefficient Yule, odds ratio, Pearson's correlation coefficient). In the process of network identification analyzed more than 2.5 thousand. documents and papers, benefiting from the dozens of different kinds of databases. The results of empirical research also made it possible to assess the usefulness of institutional theory (rational choice institutionalism, sociological institutionalism and historical institutionalism) in explaining the reasons for the formation and operation of the network. Realized hearing is the first such comprehensive and in-depth development of the geographic dimension of institutionalized inter-municipal cooperation in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13278
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEKST_5.0.pdf13.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.