Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13574
Title: Małoletni a rachunek bankowy
Other Titles: A minor and a bank account
Authors: Chorzępa, Marta
Keywords: małoletni
rachunek bankowy dla małoletniego
bankowość
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3, s. 27-37
Abstract: Zagadnienie rachunku bankowego dla małoletniego należy rozważać w kontekście jego zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, jak również przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W przypadku rachunku prowadzonego dla małoletniego powyżej 13. roku życia, a więc osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej, prawo bankowe przewiduje szczególną regulację w art. 58 ustawy, zgodnie z którą małoletni posiadacz określonych rodzajów rachunków bankowych może po ukończeniu 13 lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu przedstawiciel ustawowy. W odniesieniu do tego przepisu zrodziła się w doktrynie dyskusja dotycząca rozszerzenia kompetencji do dokonania czynności prawnych przez małoletniego w stosunku do unormowań zawartych w Kodeksie cywilnym. Należy mieć na uwadze fakt, że obecnie istnieją ograniczenia w swobodnym dysponowaniu przez małoletniego środkami pieniężnymi znajdującymi na jego rachunku, do których należy zaliczyć m.in. posługiwanie się kartami płatniczymi o niskim limicie, brak możliwości zaciągnięcia kredytu w rachunku oszczędnościowym. Koniecznym jest podkreślenie możliwości sprzeciwu przedstawiciela ustawowego wobec dokonywanych przez małoletniego czynności, który ma przybierać postać pisemną. Odrębnie należy rozważyć kwestię prowadzenia rachunku dla małoletniego poniżej 13. roku życia, gdzie umowę rachunku bankowego zwierają jego przedstawiciele ustawowi i tylko oni mogą dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tym rachunku. Istnieje możliwość prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności, które mają na celu edukację małoletnich w zakresie finansów i bankowości.
The issue of a bank account for a minor should be considered in the context of minors’ legal capacity and capacity to act, as well as the provisions of the Act of August 29, 1997 - Banking Law. In the case of a bank account held for a minor aged 13 and older, therefore a person with a limited capacity for legal acts, the Banking Law provides for a specific regulation in art. 58 of the Act, under which a minor holder of certain types of bank accounts, who has attained 13 years of age, shall be free to dispose of the funds held in those accounts provided that no objection to this is made by the minor’s statutory representative. The discussion regarding this provision arose in the legal doctrine which concerned the extension of the minor’s capacity to perform legal acts as compared to the regulations contained in the Civil Code. It should be noted that currently there are restrictions on free disposition of the funds in the bank account by a minor, which include, among others, the use of payment cards with a low limit or the inability to take a loan from a savings account. It is necessary to emphasize the possibility of filing an objection by the statutory representative against the actions taken by the minor, which shall be in writing. There is also the issue of the bank account for a minor under 13 years, where the bank account agreement is concluded by its statutory representatives and only they can dispose of the funds amassed in this account. Apart from the above there is also a possibility to establish school-based bank savings programs that are designed to educate minors in finance and banking.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13574
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_CHORZĘPA.pdf203.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.