Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13588
Title: Analiza sytuacji prawno-społecznej w kontekście projektu ustawy o leczeniu niepłodności
Other Titles: Analysis of the legal and social situation in the context of the bill on the treatment of infertility
Authors: Budziszewski, Grzegorz
Keywords: ustawa o leczeniu niepłodności
the infertility treatment bill
dyskurs społeczny
social discourse
in vitro
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 57-73
Abstract: W artykule została omówiona problematyka prawno-społeczna dotycząca projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Obecna sytuacja społeczna, w tym aprobata środowisk konserwatywnych dla ustawowego uregulowania metody in vitro, daje realną szansę na to, że zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o leczeniu niepłodności może stać się pierwszą tego typu ustawą obowiązującą w Polsce. Przedmiotem rozważań była struktura polskiego dyskursu społecznego dotyczącego propozycji prawnego uregulowania metody in vitro. W związku z tym przybliżono wybrane regulacje prawne zawarte w projekcie ustawy i wskazano na ich kompromisowy charakter w kontekście toczącego się sporu społecznego. Następnie poruszono kwestie dotyczące m.in. oczekiwań społeczeństwa. W analizie sytuacji wykorzystano wyniki badań społecznych oraz porównano sytuację prawną i społeczną do sytuacji we Włoszech. W podsumowaniu zaznaczono, że prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi, a ustawodawca w regulacjach prawnych dotyczących kwestii społecznych często nie liczy się z opinią społeczeństwa. Stwierdzono także, iż regulacje prawne nie mogą narzucać rozwiązań sprzecznych z przekonaniami części obywateli, a działania dopuszczalne prawnie nie stanowią przymusu dla tych, którzy się z nimi nie zgadzają.
In this article the author describes the ongoing issue related with the Infertility Treatment Bill from the legal and social point of view. As far as the author is concerned, the current social situation, with the conservative circle approval for regulating the in vitro method in particular, gives a chance for the bill of the Ministry of Health on infertility treatment to be the first of that kind of act in Poland. At the beginning, the author describes a structure of the Polish social discourse on legislation proposals of the in vitro method. Then, selected law regulations provided for in a bill with the indication of their neutral character in the social dispute are discussed. Furthermore, the author raises the issue that the infertility treatment bill is one of the most expected by the society. The analysis is supported by the results of the opinion poll and compared with the legal and social situation of Italy. In summary, the author underlines that the law has been left far behind by technology and is of the opinion that the legislator does not take the standpoint of the society into account. In the last sentence, the author agrees with the opinion that the law cannot force the solutions that are contrary to the beliefs of a part of the society, and that the actions accepted by the law cannot be compulsory for those who do not agree with them.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13588
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04_BUDZISZEWSKI.pdf477.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.