Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13668
Title: Szkotów sen o niepodległości. Wpływ pamięci historycznej na tożsamość narodową Szkotów
Authors: Konieczna, Katarzyna
Keywords: historia
history
tożsamość narodowa Szkotów
Scottish national identity
pamięć zbiorowa
collective memory
naród
nation
Issue Date: May-2015
Publisher: Mage.pl
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1, s. 65-75
Abstract: Celem artykułu jest próba wskazania roli pamięci i historii państwa i narodu w procesie kształtowania tożsamości narodowej Szkotów oraz ich wzajemnych powiązań. Współcześnie kwestia tożsamości narodowej coraz częściej podnoszona jest w debacie publicznej zwłaszcza w związku postępującą integracją europejską. C o więcej, pamięć oraz percepcja przeszłości stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy zwłaszcza, że tożsamość narodowa nie jest pojęciem jednowymiarowym. Dyskusja na temat tożsamości narodowej i pamięci historycznej jest częścią szerszego procesu renesansu pamięci narodowej w kontekście współczesnej debaty w kwestii niepodległości Szkocji. Koncept pamięci zbiorowej przyczynił się do rozwoju historycznej perspektywy badań nad szkocką tożsamością narodową. Oddziaływanie pamięci i historii narodu stanowi swego rodzaju proces instrumentalizacji wiedzy historycznej i mityzacji przeszłości, które wpływają na współczesne postrzeganie historii narodu przez jego członków. Szkoci w ogromnej mierze czerpią ze swego dziedzictwa historycznego, kształt tożsamości narodowej jest silnie związany z postrzeganiem własnej historii w kategoriach zasługujących na chwałę. Pamięć zbiorowa narodu uznawana jest jako czynnik niezbędny dla przetrwania oraz wspierania ducha narodu. Należy przy tym podkreślić, że Szkoci w pełni zaakceptowali obecność brytyjskiej kultury, ale wypracowali sposoby ochrony i kultywowania dóbr kultury i tradycji narodowych.
The paper investigates the role and relation between memory and history of state and nation on one hand and supporting the national identity of the Scottish people on the other. Nowadays the issue of national identity is debatable because of the European integration process. Furthermore memory and perception of past has become of interest to political and social scientists, whose area of study involves the multiplicity of national identity. Discussions on national identity and historical memory is a part of a general process of a renaissance of memory and debates on the issue of Scottish independence. Collective memory contributed to the development of the historical approach to Scottish national identity. The impact ole of memory and history of nation is a kind of process of the instrumentalization of the knowledge of history and mythicization of the past that have a great influence on national perception of past. The Scottish people draw heavily on their historical heritage, the role of national identity is deeply correlated to perception of their ‘glorious’ history. Collective memory is perceived as vital to the survival and support of the national spirit. It is important to emphasis that Scots had accepted the presence of culture of British, but have developed ways to protect and celebrate their treasures and national traditions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13668
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf772.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.