Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13856
Title: Problem podmiotowości ciała. Inny Jurija Mamlejewa i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga Bulatovicia w kluczu komplementarnej opozycji
Other Titles: The problem of subjectivity of the body. The Other by Yuri Mamleev and The Red Rooster Flies Heavenwards by Miodrag Bulatović as complementary opposition
Authors: Przybysz, Anna Katarzyna
Advisor: Chałacińska, Halina. Promotor
Keywords: ciało
body
podmiotowość
subjectivity
realizm metafizyczny
metaphysical realism
Jurij Mamlejew
Yuri Mamleev
Miodrag Bulatović
Miodrag Bulatović
Issue Date: 9-Sep-2015
Abstract: Celem rozprawy jest chęć pochylenia się nad problemem podmiotowości ciała wybranych bohaterów powieści Inny Jurija Mamlejewa oraz Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga Bulatovicia, a także próba ich komparatystycznej lektury w kluczu komplementarnej opozycji. Punkt wyjścia stanowi perspektywa antropologiczna, zgodnie z założeniami której człowiek nie poznaje siebie i swego miejsca w świecie za sprawą faktów, lecz dzięki „zanurzeniu” w otaczającej przestrzeni, jej nieustannym doświadczaniu. Z tego względu cielesność powieściowych postaci rozpatrywana jest w odniesieniu do charakteru otaczającej ich rzeczywistości, kondycji społeczno-moralnej, a także stosunku bohaterów do własnego ciała i stopnia partycypacji ich świadomości w procesie konstytuowania podmiotowości. Zarówno w dziele serbskiego, jak i rosyjskiego pisarza wyraźnie dostrzegalne jest dążenie bohaterów do przekroczenia granic związanych z cielesnością, co pozwala na odczytanie tego pragnienia jako przejawu chęci integracji z uniwersum. Postawa, jaką reprezentują bohaterowie względem własnego ciała sprawia, że staje się ono wyznacznikiem granic ich własnej przestrzenności oraz fundamentem indywidualnego doświadczania świata.
The purpose is to examine the problem of subjectivity of the body in The Other by Yuri Mamleev and The Red Rooster Flies Heavenwards by Miodrag Bulatović, as well as to make the attempt to comparatively read both works treating them as complementary opposition. The discussion is based, first of all, on the anthropological studies, according to which the human being does not learn about himself and his place in the world from facts, but thanks to the "immersion" in the surrounding space, continuous process of experiencing it. For this reason, the corporeality of the characters was considered in relation to the nature of the surrounding reality, social and moral conditions, as well as in view of the characters’ relationship with their own bodies and the degree of participation of their consciousness in the process of forming subjectivity. Both in the work of the Serbian and Russian writer the heroes aim to cross the boundaries of their physicality, which can be interpreted as their desire to unify with the universe. The attitude of the characters towards their own body is the reason for the fact that it becomes a determinant of the boundaries of their own spaciousness and the foundation of the individual experience of the world.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Rosyjskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/13856
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska_Anna Przybysz.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.