Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13908
Title: Nowy Zurbanizowany Świat Ekonomiczno-Geograficzne Studia Kreacji Systemów Miejskich
Other Titles: The New Urban World Economic-Geographical studies on the Performance of Urban Systems
Authors: Kourtit, Karima
Advisor: Nijkamp, Peter. Promotor
Keywords: urbanizacja
urbanization
Urban piazza
obrazowanie samo-organizacji
self-organizing napping
miasta światowe
world cities
Issue Date: 9-Oct-2015
Abstract: „Nowy Zurbanizowany świat” jest obecnie nowym zjawiskiem w bogatej historii miast. Współcześnie nie tylko więcej niż 50% ludności świata żyje w miastach, ale urbanizacja jest stałym i gwałtownie rosnącym trendem. Aglomeracje miejskie staną się najprawdopodobniej społeczno-ekonomiczną siłą napędową przyszłości. Niniejsza praca stanowi analityczno-kwantytatywne studium, którego celem jest głębsze zrozumienie sił kształtujących urbanizację. Wprowadza także i stosuje metaforę „ urban piazza” jako podstawę odniesienia dla analizy kreatywności , zróżnicowania oraz atrakcyjności współczesnych miast w ramach tej analitycznej podstawy cztery domeny aktywności miejskiej w zakresie od lokalnej do globalnej – są systematycznie rozpatrywane. Tj. przedsiębiorcza kreatywność, zróżnicowanie kulturowe, środowisko miejskie oraz konkurencyjność. Zatem ta praca identyfikuje ( wewnętrzne i zewnętrzne) charakterystyki i siły rozwoju przedmiotów (aktorów) aglomeracji i / lub miast w środowisku konkurencyjnym w świetle analizy komparatywnej odniesień do ich innowacyjnych oraz kreatywnych osiągnieć. Bogactwo empirycznych zastosowań ,od migracji do przedsiębiorczości i od dziedzictwa kulturowego do miast globalnych zawarte w pracy – uzasadnia pozycję współczesnych miast, także poprzez nowoczesną metodologię zastosowaną w tej dysertacji
The „New Urban World” is a recent phenomenon in the rich history of cities. At the present, not only does more than 50 per cent of the world population live in cities, but also urbanization is still persistently an rapidly increasing. Urban agglomerations will most likely become the socio-economic powerhouses of the future. This collection of analytical and quantitative studies contributes to a deeper understanding of the forces at work. It does so by designing and employing the metaphor of the urban piazza as frame of reference for analysing the creativity, diversity and attractivity of modern cities. Within tis analytical framework four domains of urban activity – ranging from local to global – are systematically addressed, viz. entrepreneurial, creativity, cultural diversity, urban ambiance, and competitive urbanity. Thereby, this study aims to assess the (internal and external) characteristics and drivers of urban actors and/or cities in a competitive urban environment, with a view to a comparative analysis of their innovative and creative performance. A wealth of empirical applications – ranging from migration to entrepreneurship and from cultural heritage to global cities – is provided to illustrate the relevance of a solid research methodology for determining the position of modern cities.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: IGSEiGP
URI: http://hdl.handle.net/10593/13908
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The New Urban World KARIMA KOURTIT 26 JUNI 2015 final.pdf13.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.