Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13913
Title: Asymilacja obcokrajowców w Poznaniu
Other Titles: Assimilation of foreigners in Poznań
Authors: Gajda, Hanna
Advisor: Kotus, Jacek. Promotor
Keywords: asymilacja społeczna-przestrzenna
socio-spatial assimilation
integracja
integration
obcokrajowcy
foreigners
Poznan
Issue Date: 13-Oct-2015
Abstract: Głównym celem pracy doktorskiej jest identyfikacja zjawiska asymilacji obcokrajowców w Poznaniu w społecznym, jak i przestrzennym aspekcie, a także określenie przyczyn, dynamiki i konsekwencji pobytu obcokrajowców w dużym polskim mieście jakim jest Poznań. W ramach celu głównego podjęto się również realizacji kilku celów szczegółowych: (1) zidentyfikowanie barier napotykanych przez imigrantów w Poznaniu na płaszczyźnie instytucjonalnej, informacyjnej oraz społeczno-kulturowej;(2) określenie wzajemnych relacji „przyjeżdżający-przyjmujący” w przestrzeni lokalnej oraz ogólnomiejskiej Poznania; (3) określenie optymalnego modelu relacji gospodarz-gość oraz mechanizmu asymilacji obcokrajowców. Praktyczny wymiar pracy doktorskiej związany jest z określeniem możliwych scenariuszy rozwoju (na podstawie analizy studium przypadku Poznania) prowokujących/inspirujących władze do działań w zakresie asymilacji obcokrajowców. Zaproponowane scenariusze rozwoju wynikające przede wszystkim z badań własnych mają na celu udoskonalenie istniejących praktyk w obsłudze obcokrajowców i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie przyjmującym, w dużym mieście.
The main objective of this thesis is to identify the assimilation of foreigners in Poznan in both: social and spatial dimension as well as to identify : causes, dynamics and consequences of the presence of foreigners in the large Polish city-Poznań. There have been set also several detailed objectives:(1) identifying the barriers faced by immigrants in Poznan at the institutional level, information level and socio-cultural level; (2)identifying the relation between foreigners and host society in the local and city-wide dimension of Poznan; (3) defining the optimal model of relation between host society and immigrants as well as and the mechanism of assimilation of foreigners. The practical dimension of this dissertation is related to defining possible scenarios (based on case study analysis of Poznan) inspiring city government to make efforts aimed at assimilation of foreigners. The proposed scenarios (mainly based on own research) aime at improving the existing practices of serving foreigners and their functioning in the host society, in a big city.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/13913
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA HANNA GAJDA.pdf
  Restricted Access
5.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.