Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13931
Title: Efforts of native Americans to make the consumption of peyote for religious purposes legal in the United States of America
Authors: Drwal, Anna
Keywords: cultural defense
the law of United States of America
Native Americans
Indianie
peyotl
pejotyzm
prawo amerykańskie
obrona przez kulturę
peyote
peyotism
Indians
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2, s. 15-30
Abstract: Artykuł jest poświęcony sytuacji, jaka wynikła z nagłego zetknięcia się ze sobą dwóch, całkowicie odmiennych, kultur - kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej oraz kultury przybyszów z Europy. Opisuje przede wszystkim przemiany, jakie zaszły w życiu Indian, problemy, z jakimi musieli się zmierzyć, oraz nową jakość, jaka wyłoniła się ze styku tych dwóch cywilizacji. Problem ten jest ukazany na przykładzie rozwoju nowej religii wśród tubylców, peyotyzmu, oraz wysiłków wyznawców starających się o pełną swobodę wyznawania, a głównie o możliwość spożywania przez nich peyotlu, który jest najważniejszym składnikiem tej religii. Roślina ta, przez swoje halucynogenne właściwości, wzbudziła wiele kontrowersji. Bardzo szybko zaczęto uważać ją za narkotyk, co skutkowało wprowadzeniem prawnych zakazów jej spożywania oraz posiadania. W konsekwencji doprowadziło to do wielu spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych (których część jest w tej pracy omówiona), a ostatecznie do zalegalizowania użycia peyotlu w celach religijnych. W artykule jest także zawarta pewna próba prześledzenia rozwoju prawa amerykańskiego dotyczącego Indian oraz związanych z tym przemian w mentalności białych Amerykanów.
The article is focused on the situation which resulted from the sudden encounter of two completely different cultures – the culture of the native inhabitants of North America and the culture of the newcomers from Europe. It mainly describes the changes that occurred in the Indians’ lives, problems they had to face and a new cultural quality which emerged from the junction of the two civilizations. As an example, the development of a new Indian religion - Peyotism is considered, along with the efforts of its adherents to achieve full religious freedom which meant among other things, being free to consume peyote, a main element of this religion. Because of its hallucinogenic properties, this plant has aroused many controversies. It quickly started to be seen as a narcotic which resulted in the introduction of legislative bans on its consumption and possession. In consequence, there were many lawsuits in the Unites States (some of which are described in this article) which finally led to the legalization of the use of peyote for religious purposes. The article also describes the development of American law regarding Indians, and the associated changes in the mentality of white Americans.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13931
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 22015_2.pdf675.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.