Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13969
Title: Młoda kadra: różnice międzypokoleniowe w pracy naukowej i produktywności badawczej. Czym Polska różni się od Europy Zachodniej?
Authors: Kwiek, Marek
Translator: Szadkowski, Krystian
Keywords: polska kadra
kadra akademicka
młodzi naukowcy
młoda kadra
polityka awansowa
polityka rekrutacyjna
konkurencja
granty badawcze
czasopisma naukowe
lista filadelfijska
czasopisma JCR
projekt CAP
projekt EUROAC
pokolenia akademickie
feudalizm
hierarchia
habilitacja
rozkład czasu
praca akademicka
czas
kształcenie
badania naukowe
role akademickie
przekonania akademickie
sukces w nauce
dehermetyzacja
internacjonalizacja
umiędzynarowowienie
reformy Kudryckiej
polskie uniwersytety
polskie szkolnictwo wyższe
podziały międzypokoleniowe
Issue Date: 2015
Citation: Nauka, 3/2015, ss.51-88
Abstract: W prezentowanym tekście analizujemy odmienne wzorce pracy akademickiej, postaw akademickich i produktywności badawczej dwóch skontrastowanych ze sobą grup kadry akademickiej: naukowców poniżej czterdziestego roku życia – zwanych dalej „młodymi naukowcami” – i kadry starszej. Polska akademia jest wyraźnie podzielona pokoleniowo. W niniejszym tekście porównujemy młodych naukowców oraz starsze pokolenia, wykorzystując rozległy materiał jakościowy i ilościowy. Wnioski dotyczące polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego wynikające z naszych analiz zawierają przede wszystkim wskazania dla polityki rekrutacyjnej i polityki awansowej: obie mają coraz większe znaczenie dla polskiego systemu, który jest dzisiaj mniej ukierunkowany badawczo, ale który pragnie doganiać systemy zachodnie, radykalnie bardziej ukierunkowane na badania naukowe. Odpowiedzi na pytania, kto jest zatrudniany, kto pozostaje na uczelniach, a kto jest z nich zwalniany (oraz na podstawie jakich kryteriów) – określą jakość nauki w Polsce i jej przyszłość w kontekście międzynarodowym. Obecne reformy przedstawiają wyraźny preferowany przez ustawodawców obraz nowego pokolenia polskich naukowców: mają być wysoce zmotywowani do prowadzenia badań naukowych, silnie zakorzenieni w międzynarodowych sieciach badawczych, mają publikować przede wszystkim w obiegu międzynarodowym oraz być w dużym stopniu zaangażowani w krajowe i międzynarodowe zmagania o uznanie akademickie i finansowanie badań. Jednak w dłuższej perspektywie, bez bardziej radykalnego i bardziej konsekwentnego podejścia do reform szkolnictwa wyższego, konkurencja między systemami zachodnioeuropejskimi, z ich młodymi naukowcami mocno nastawionymi na badania, a polskim systemem, z młodymi naukowcami o słabym nastawieniu na badania (oraz potężnie zaangażowanymi w dydaktykę) jest w praktyce zadaniem niewykonalnym. W konsekwencji przepaść w produkcji wiedzy między zachodnimi systemami a Polską, której wyrazem jest analizowany w tym tekście średni poziom produktywności badawczej, może wzrosnąć jeszcze bardziej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13969
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_Nauka_3_2015_Final.pdf309.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons