Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1407
Title: Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
Other Titles: Traditional functions of scholarly journals and modern communication technologies
Authors: Prinke, Rafał T.
Keywords: czasopisma naukowe
scholarly journals
czasopisma elektroniczne
electronic journals
funkcje czasopism
functions of journals
zachowania rytualne w nauce
ritual behaviour in scholarship
Issue Date: 2010
Citation: Biblioteka, 2010, nr 14 (23), str. 137-147
Abstract: Czasopismo naukowe stanowi od połowy XVII wieku najważniejsze medium komunikacji w społeczności uczonych. Spełnia ono również wiele innych funkcji, takich jak selekcja jakościowa, archiwizacja i przynoszenie uznania autorom. Konieczność istnienia czasopisma dla rozwoju nauki była kwestionowana, również z pozycji antropologii kulturowej. Część z jego funkcji można już obecnie zastąpić innymi rozwiązaniami, pojawiającymi się wraz z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Różne propozycje stworzenia nowej formuły czasopisma nie zapewniają właściwego spełniania jego wszystkich dotychczasowych funkcji. Szczególnie ważna i ciekawa wydaje się możliwość spojrzenia na procedury nauki związane z publikowaniem w czasopismach jako na rytuał, który utrwala poczucie tożsamości i integrację części społeczności uczonych związanej z określonym obszarem badawczym i szkołą metodologiczną.
Since mid-17th century, the scholarly journal was the most important medium of communication within the community of scholars. It also has a number of other functions, such as quality control, archiving, and recognition of authors. The necessity of journals for the development of science and scholarship has been questioned, also from the perspective of cultural anthropology. Some of its functions can already be replaced with other solutions, made available by new information and communication technologies. A number of proposals for a new formula of the journal do not, however, ensure proper fulfilment of all its traditional functions. It seems both important and interesting to look at the scholarly procedures related to publishing in journals as a ritual strengthening self-identification and integration of a scholarly subcommunity related to a particular research area and methodological school.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1407
Appears in Collections:Biblioteka, 2010, nr 14 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblioteka - Rocznik 08.pdf222.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.