Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14088
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStryjakiewicz, Tadeusz. Promotor-
dc.contributor.advisorStachowiak, Krzysztof. Promotor-
dc.contributor.authorDyba, Wojciech Marcin-
dc.date.accessioned2015-12-22T10:18:32Z-
dc.date.available2015-12-22T10:18:32Z-
dc.date.issued2015-12-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14088-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznychpl_PL
dc.description.abstractW rozprawie doktorskiej zrealizowano trzy główne cele: 1) teoretyczny, tj. konceptualizację zagadnienia przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych na gruncie przestrzenno-ekonomicznym, 2) empiryczny: identyfikację uwarunkowań, form i mechanizmów tych przepływów w organizacjach w Polsce Zachodniej oraz 3) aplikacyjny: sformułowanie rekomendacji dla polityki regionalnej w zakresie możliwości i sposobów wspierania przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych. Nowatorskie ujęcie tytułowego zagadnienia oparte zostało na dwóch nurtach: geografii relacyjnej (badanie regionalnego domknięcia transferu wiedzy z uczelni i jednostek otoczenia biznesu do firm oraz efektów rozlewania się wiedzy do otoczenia regionalnego), a także teorii interesariuszy (analiza przepływów wiedzy z punktu widzenia różnych aktorów). Badania terenowe przeprowadzane zostały z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych, a w odniesieniu do dwóch studiów przypadku – wywiadów półstrukturyzowanych, a następnie metody analizy sieciowej. Pozwoliły one wyznaczyć najczęściej wykorzystywane przez firmy w organizacjach klastrowych sposoby pozyskiwania i rozpowszechniania nowej wiedzy (zarówno celowe, jak i spontaniczne). Podjęta została próba sformułowania modeli przepływów wiedzy w organizacjach klastrowych zawiązywanych w sposób oddolny i odgórny, co pozwoliło na przedstawienie zaleceń dla polityki klastrowej.pl_PL
dc.description.abstractIn the doctoral dissertation three chief goals have been accomplished: (1) theoretical, or the conceptualisation of knowledge flows in cluster organisations in spatial-economic terms, (2) empirical, or the identification of the determinants, forms and mechanisms of those flows in organisations in Western Poland, and (3) application-oriented, or the formulation of recommendations for a regional policy concerning the possibilities and ways of supporting knowledge flows in cluster organisations. The novel approach to the title matter derived from two streams: relational geography (the study of the regional closure of the transfer of knowledge from schools and business environment units to firms, and the effects of knowledge spillover to the regional environment), and the stakeholder theory (an analysis of knowledge flows from the point of view of different actors). A field research was conducted using in-depth interviews or, in two case studies, semi-structured interviews, and was followed by a social network analysis. This allowed determining ways of obtaining and propagating new knowledge (both intentional and spontaneous) that firms in cluster organisations employed most frequently. The two models were proposed of knowledge flows depending on whether a cluster organisation was set up in a bottom-up or a top-down way, which allowed formulating recommendations for a cluster policy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectprzepływy wiedzypl_PL
dc.subjectknowledge flowspl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectorganizacje klastrowepl_PL
dc.subjectcluster organisationspl_PL
dc.subjectinteresariuszepl_PL
dc.subjectstakeholderspl_PL
dc.subjectPolska Zachodniapl_PL
dc.subjectWestern Polandpl_PL
dc.titlePrzepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniejpl_PL
dc.title.alternativeKnowledge flows in cluster organisations in Western Polandpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W. Dyba - Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej.pdf
  Restricted Access
4.55 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.