Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14089
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaczmarek, Tomasz. Promotor-
dc.contributor.authorWalaszek, Marzena-
dc.date.accessioned2015-12-22T11:04:48Z-
dc.date.available2015-12-22T11:04:48Z-
dc.date.issued2015-12-22-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14089-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.description.abstractGłównym celem pracy doktorskiej zatytułowanej: „Zróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej” jest charakterystyka dostępności przestrzennej, warunków nauczania i wyników edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych aglomeracji poznańskiej. Tłem dla badanych zjawisk jest proces suburbanizacji. Podstawą teoretyczną dla sformułowanych w pracy hipotez jest teoria systemowa. Zgodnie z hipotezą, założono, że szkoły w aglomeracji poznańskiej są zróżnicowane z punktu widzenia wyposażenia materialnego, potencjału kadry pedagogicznej, oferty edukacyjnej, jak również wyników edukacyjnych. Jedna z głównych hipotez mówi , że funkcjonowanie szkół zależy również od czynników zewnętrznych (sąsiedztwa), w związku z tym zbadano różne cechy obwodów szkolnych (liczba, gęstość i struktura ludności, sieć transportowa, przestępczość, zabudowa mieszkaniowa). Główne pytanie badawcze sformułowane na podstawie koncepcji systemu brzmi: Czy warunki wewnętrzne lub zewnętrzne mają wpływ na wyniki osiągane przez uczniów? Czy warunki te są zróżnicowane w centrum miasta i ich otoczenia? Najniższe osiągnięcia uczniów w aglomeracji poznańskiej cechują obszary wysoko zurbanizowane i wiejskie, zwłaszcza z wysokim odsetkiem uczniów z rodzin znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej.pl_PL
dc.description.abstractThe main aim of the dissertation entitled “Diversity of school’s accessibility, learning conditions and educational outcomes in Poznan agglomeration” was to recognize spatial diversity of educational conditions and outcomes in primary, secondary and upper-secondary schools in Poznan agglomeration. The research was conducted on the background of intensive suburbanization. Theoretical base for formulating main hypotheses was a system concept. Under the hypothesis assumed that schools in Poznań Agglomeration are diversified from the viewpoint of material equipment, the potential of the teaching staff, educational offer (called: internal factors) as well as educational outcomes. One of the main hypothesis was that functioning of schools depends also on external factors (neighborhood), so circuit characteristics of the schools were also investigated (number, density and structure of population, transport network, criminality, housing). The main research question formulated on the basis of the system concept was: Do internal or external conditions have influence on educational outcomes achieved by pupils? Are these conditions diversified in city core and their surroundings? The lowest achievements of pupils in Poznań Agglomeration is the domain of highly urbanized and rural areas. The lowest educational outcomes characterize especially schools with high percentage of pupils from families in worse financial situation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectusługi edukacyjnepl_PL
dc.subjecteducational servicespl_PL
dc.subjectwarunki nauczaniapl_PL
dc.subjectlearning conditionspl_PL
dc.subjectwyniki edukacyjnepl_PL
dc.subjecteducational outcomespl_PL
dc.subjectsuburbanizacjapl_PL
dc.subjectsuburbanisationpl_PL
dc.titleZróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiejpl_PL
dc.title.alternativeDiversity of school’s accessibility, learning conditions and educational outcomes in Poznań agglomerationpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca_dr_Walaszek.pdf
  Restricted Access
17.39 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.