Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14169
Title: Factors influencing to retire – case study of Poland
Authors: Richert-Kaźmierska, Anita
Keywords: factors in working and retirement decisions
employees 50+
czynniki decydujące o przejściu na emeryturę
pracownicy w wieku 50+
starzejące się zasoby pracy
aging workforce
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3, s. 50-61
Abstract: W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa Europy, w ostatnich latach zarówno w polityce jak i w badaniach naukowych coraz więcej uwagi poświęca się osobom starszym oraz ich udziałowi w życiu publicznym, w tym aktywności zawodowej. Polacy, na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, relatywnie wcześnie wycofują się z aktywności zawodowej. Według badań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , w 2012 roku 35,3% kobiet pobierających świadczenia emerytalne, rozpoczęło korzystanie z tego uprawnienia przed ukończeniem 55 roku życia, a 72,4% przed ukończeniem 60 roku życia. Oznacza to, że ponad 2/3 kobiet rozpoczyna korzystanie ze świadczeń emerytalnych przed osiągnięciem formalnego wieku emerytalnego. W przypadku mężczyzn – ponad 84% w momencie przyznania świadczenia emerytalnego nie ukończyło 65 roku życia . W związku z niską aktywnością zawodową Polaków po 50. roku życia, w opracowaniu podjęto się identyfikacji czynników wpływających na decyzje Polaków w wieku okołoemerytalnym o wycofaniu się z rynku pracy (co jest równoznaczne w tym przypadku z przejściem na emeryturę) lub kontynuowania aktywności zawodowej (w tym także po osiągnięciu formalnego wieku emerytalnego).
Due to the progressive ageing of the European population, in recent years, both in politics and in the research, more and more attention is given to seniors and their participation in public life, including labour market. In comparison to other European Union Member States, Poles withdraw from the labour force relatively early. More than two thirds of women began receiving their pensions before reaching the formal retirement age. In the case of men, over 84% of them were under 65 years of age at retirement. In view of the low activity of Poles being over 50 years old, the study undertakes to identify the factors that influence the decisions of the working population approaching retirement age to withdraw from the labour market (which in this case is equivalent to retirement), or continue economic activity (also after reaching the formal retirement age). The study was conducted using a comparative analysis and quantitative synthesis of primary research results carried out by Polish centres of research and science in years 2007-2009, included in three scientific reports.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14169
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 3.2015_5.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.