Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14171
Title: Podatkowe wsparcie procesów sanacji prowadzonych w ramach postępowań upadłościowych i naprawczych
Authors: Springer, Andrzej
Keywords: restructurisation
taxes
insolvency
Postępowanie naprawcze
prawo restrukturyzacyjne
opodatkowanie kwot umorzonych zobowiązań
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3, s. 73-87
Abstract: Przedstawione w artykule aspekty podatkowe umorzenia zobowiązań dotychczas nie doczekały się pogłębionej analizy w literaturze oraz realnych skutków różnic w tym zakresie. Jednak wpływ opodatkowania dostrzegli eksperci przygotowujący ustawę oraz ustawodawca. Niewątpliwie wprowadzone zmiany, stawiające przedsiębiorcę upadłego lub podejmującego proces zapobieżenia upadłości w korzystniejszej z ekonomicznego punktu widzenia sytuacji, stanowią wyraz świadomej polityki państwa, zmierzającej do wsparcia tych przedsiębiorców, w celu ograniczenia negatywnego wpływu ich indywidualnego kryzysu na kontrahentów, a często także na całą branżę gospodarki. Ocena rzeczywistego wpływu zmian dokonana będzie mogła zostać już po wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego.
The tax issues of remitting obligations that are presented in this article, have not yet been analyzed in great detail in field literature nor as far as real effects of differences are concerned. The influence of applying taxes, however, has been appreciated by the experts working on this bill and the legislator. The introduced improvements certainly place a bankrupt businessman, or the one who is undertaking a process of preventing bankruptcy, in a more favourable economic position. These changes express deliberate policy on the part of the state which tends to support these businessmen, aiming to limit the negative influence of their individual crisis spreading on their contractors, and further on the whole economy branch. The evaluation of real influence that the changes bring, will be possible as soon as the Restructuring Bill is introduced.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14171
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 3.2015_7.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.